Numer raportu: 34/2017

Informacja o wyborze Członka Rady Nadzorczej WASKO S.A.

Zarząd WASKO S.A. informuje o powołaniu w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. Pana Krzysztofa Gawlika, który od dnia 20.10.2017 r. będzie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Życiorys Członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Od dnia 20.10.2017 r. w skład Rady Nadzorzcej obecnej kadencji wchodzą następujące osoby:
Wojciech Wajda – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Gdula – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Rymuza – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Gawlik – Członek Rady Nadzorczej
Michał Matusak – Członek Rady Nadzorczej
Eugeniusz Świtoński – Członek Rady Nadzorczej
Zdzisław Zyzak – Członek Rady Nadzorczej

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.)

Załącznik:

Krzysztof_Gawlik_Życiorys