Numer raportu: 27/2015

Informacja o wcześniejszym wykupie 15 obligacji imiennych serii B o wartości nominalnej 15mln zł.

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 31.12.2015r. Spółka dokonała wcześniejszego wykupu Obligacji serii B. Wcześniejszy wykup nastąpił na podstawie Uchwały Zarządu WASKO S.A. oraz punktu 7 „Szczegółowych warunków emisji Obligacji niezabezpieczonych imiennych serii B WASKO S.A.”, poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości łącznej wartość nominalnej objętych Obligacji tj. w kwocie 15 mln zł, co stanowi równowartość 15 Obligacji niezabezpieczonych serii B o wartości nominalnej 1 mln zł każda, w cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji, tj. 1 mln za 1 Obligację.

Razem z wykupem Obligacji Spółka dokonała zapłaty przysługującym Obligatariuszom odsetek.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że 10 z 15 wykupionych obligacji serii B było w posiadaniu spółki zależnej COIG S.A.

Zarząd Spółki informował o emisji obligacji serii B w raporcie bieżącym nr 12/2015 oraz o przydzieleniu Obligacji serii B w raporcie bieżącym nr 14/2015.

Emisja imiennych obligacji spółki WASKO S.A. serii B w drodze propozycji nabycia skierowanej do potencjalnych obligatariuszy nie stanowiła publicznego proponowania nabycia w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wyemitowane obligacje nie były także przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku zorganizowanym.