Numer raportu: 16/2015

Informacja o transakcji zbycia akcji WASKO S.A. przez Stala Holding S.à.r.l. SPF

Zarząd WASKO S.A. informuje, iż w dniu 31 lipca 2015 roku Spółka otrzymała od Pana Wojciecha Wajdy zawiadomienie sporządzone na podstawie Art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (dalej „Ustawa”) o transakcjach zbycia akcji Spółki przez Stala Holding S.à.r.l. SPF przez podmiot kontrolowany przez Pana Wojciecha Wajdę.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, Stala Holding S.à.r.l. SPF w dniu 31 lipca 2015 roku dokonała sprzedaży 374 286 akcji WASKO S.A. po cenie 1,75 zł za jedną akcję. Zbycie akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym w drodze zawarcia umowy cywilnoprawnej.

Pan Wojciech Wajda jest obecnie właścicielem 54.579.437 akcji WASKO S.A. co stanowi 59,85% kapitału zakładowego Spółki oraz pozwala na wykonywanie takiej samej ilości głosów na walnym zgromadzeniu. Stala Holding S.à.r.l. SPF, w której Pan Wojciech Wajda posiada 99,98 % udziału w kapitale zakładowym obecnie jest właścicielem 6.005.714 akcji Spółki, co stanowi 6,59% kapitału zakładowego Spółki oraz pozwala na wykonywanie takiej samej ilości głosów na walnym zgromadzeniu.