Numer raportu: 38/2019

Informacja o przystąpieniu do procedury podpisania umowy

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu
16.12.2019r., iż NASK Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), w
postępowaniu prowadzonym na podstawie zasady konkurencyjności , o której mowa w sekcji 6.5.2
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia
22 sierpnia 2019 r. z wyłączeniem sekcji 6.5.2. Wytycznych, oraz na podstawie Zaproszenia do
udziału w negocjacjach nr ZZ.2131.568.2019.TKI [OSE-S] [OSE-B] [OSE-D] [OSE2019], pod nazwą
„Wdrożenie Systemu OSS wraz ze świadczeniem usługi chmury obliczeniowej w ramach projektu Budowa
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” (Zamówienie), poinformował iż Emitent spełnia warunki udziału w
postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzucenia, a zaoferowany System OSS pozytywnie przeszedł
testy weryfikacyjne. Zamawiający potwierdził jednocześnie, iż przystępuje do procedury podpisania
umowy z Emitentem.

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie Systemów OSS na świadczonej przez Wykonawcę w formie usługi
infrastrukturze obliczeniowej do wskazanego węzła OSE wraz z migracjami i przełączeniem zarządzania
infrastrukturą OSE z obecnego rozwiązania Zamawiającego na rozwiązanie docelowe oraz wykonanie
integracji ze wskazanymi systemami Zamawiającego, a także migracja na docelową infrastrukturę
obliczeniową Zamawiającego.

Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 15 961 712,46 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia 395 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.

O fakcie podpisania umowy z Zamawiającym na wykonanie przedmiotu zamówienia Emitent poinformuje w
odrębnym raporcie bieżącym.