Numer raportu: 2/2018

Informacja o przydzieleniu obligacji serii C o łącznej wartości 15 mln zł

W nawiązaniu do przekazanego w dniu 8 grudnia 2017 roku raportu bieżącego nr 43/2017, Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 8 stycznia 2018 podjął uchwałę w sprawie dokonania przydziału obligacji serii C, zgodnie z którą objętych zostało 15 obligacji o łącznej wartości nominalnej 15 milionów złotych. Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości, że wszystkie 15 obligacji objętych zostało przez spółkę zależną COIG S.A. Warunkiem dojścia emisji do skutku było objęcie co najmniej jednej obligacji, a zatem emisja obligacji serii C doszła do skutku.

Emisja imiennych obligacji spółki WASKO S.A. serii C w drodze propozycji nabycia skierowanej do potencjalnych obligatariuszy nie stanowi publicznego proponowania nabycia w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.