Numer raportu: 42/2020

Informacja o przedterminowym wykupie obligacji imiennych serii C

Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 30.12.2020r. Spółka dokonała przedterminowego
wykupu obligacji imiennych serii C (dalej jako „Obligacje”) oraz dokonała zapłaty odsetek od Obligacji. Wykup
nastąpił poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości łącznej wartość nominalnej objętych Obligacji tj. w kwocie
15 mln zł, co stanowi równowartość 15 obligacji serii C o wartości nominalnej 1 mln zł każda. Obligacje były
oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 3,5% w skali roku.

Emitent o emisji Obligacji informował w raporcie bieżącym nr 43/2017 z dn. 08.12.2017r. oraz o przydzieleniu
Obligacji w raporcie bieżącym nr 2/2018 z dn. 08.01.2018r.