Numer raportu: 3/2017

Informacja o podpisaniu umowy

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej umowy zawartej w dniu 21.02.2017 r. na wykonanie na przez WASKO S.A. zadania pod nazwą „Zaprojektowanie i wybudowanie obiektów radiokomunikacyjnych: OR Lidzbark i OR Wysokie Mazowieckie”.

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie obiektów radiokomunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną, odpowiednim wyposażeniem, niezbędnymi urządzeniami i akcesoriami umożliwiającymi kompletną instalację, uruchomienie i eksploatację obiektów w następujących lokalizacjach:

w miejscowości Lidzbark w województwie warmińsko-mazurskim oraz w miejscowości Wysokie Mazowieckie w województwie mazowieckim.

Wartość całkowita przedmiotu umowy wynosi 5,8 mln zł brutto, a termin realizacji wynosi 10 tygodni od dnia jej podpisania. WASKO S.A. udzieli 60 miesięcznej gwarancji oraz rękojmi na wykonany przedmiot umowy.

Szczególne postanowienia kontraktu przewidują następujące kary umowne:

  • 0,01 % wartości kontraktu za każdy dzień opóźnienia nie odnowienia przez WASKO S.A. zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  • 0,01 % wartości kontraktu za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu kopii umów z podwykonawcami w przypadku ich uczestnictwa w realizacji kontraktu,
  • 0,01 % wartości kontraktu za każdy dzień opóźnienia zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców w przypadku ich uczestnictwa w realizacji kontraktu,
  • 1 % wartości kontraktu w przypadku nie przedłożenia do akceptacji przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo oraz w przypadku nie dokonania zmiany umowy podwykonawczej przez WASKO S.A. dotyczącej zmiany terminów zapłaty,
  • w wysokości 0,1 % wartości kontraktu za każdy dzień opóźnienia w stosunku do obowiązku wykonania dokumentacji projektowej, budowy obiektów oraz z tytułu dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń radiokomunikacyjnych,
  • w wysokości 0,1 % procenta wartości kontraktu za każdy dzień opóźnienia w stosunku do obowiązku usunięcia wad z tytułu udzielenia gwarancji i rękojmi,
  • w wysokości 20 % wartości kontraktu w przypadku odstąpienia w całości lub części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.