Numer raportu: 39/2018

Informacja o podpisaniu umowy ze spółką zależną FONON Sp. z o.o.

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 09 listopada 2018r. umowy ze spółką zależną FONON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na generalne wykonawstwo w ramach Projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1 zamówienia”.

Przedmiotem umowy jest budowa kabla optotelekomunikacyjnego wzdłuż linii kolejowych dla celu podłączenia stacji bazowych systemu GSM-R budowanego przez konsorcjum firm: Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Fonon Sp. z o.o., SPC-2 z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie oraz Herkules Infrastruktura Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na długości. Zakres prac obejmuje m.in.:

 • 1. Budowę sieci kabli światłowodowych.
 • 2. Budowę przyłączy światłowodowych.
 • 3. Wykonanie prób szczelności i drożności kanalizacji i rurociągów.
 • 4. Wykonanie wymaganych pomiarów kabli światłowodowych OTK.
 • 5. Obsługę geodezyjną placu budowy (w tym tyczenie, pomiary geodezyjne wybudowanej infrastruktury).
 • 6. Wykonanie Dokumentacji Podwykonawczej (włącznie z geodezyjną dokumentacją powykonawczą).

Wartość umowy wynosi 281 622 460,50 PLN (słownie dwieście osiemdziesiąt jeden milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych 50/100) netto.

Termin zakończenia prac został wyznaczony na dzień 31.12.2022r.

WASKO S.A. udzieli w ramach przedmiotu umowy pięcioletniej gwarancji liczonej od daty 31.12.2022r.

W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:

 • – za niewykonanie w terminie któregokolwiek Etapu ilościowego określonego w Harmonogramie – w wysokości
  0,001 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia z przyczyn dotyczących
  Podwykonawcy. Wykonawca powstrzyma się z egzekwowaniem tak naliczonej kary umownej za opóźnienie w
  wykonaniu Etapu ilościowego, jeżeli Podwykonawca przedstawi Wykonawcy gwarancję bankową zapłaty tak
  ustalonej kary umownej;
 • – za niewykonanie w terminie któregokolwiek Etapu szczegółowego określonego w Harmonogramie – w
  wysokości 0,001% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia z przyczyn
  dotyczących Podwykonawcy;
 • – za niewykonanie w terminie któregokolwiek Kamienia Milowego określonego w Harmonogramie – w wysokości
  0,01% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia z przyczyn dotyczących
  Podwykonawcy;
 • – za niewykonanie całości Umowy w Czasie na Ukończenie określonym w Umowie – w wysokości 0,001%
  Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za każdy dzień opóźnienia z przyczyn dotyczących Podwykonawcy;
 • – za niedotrzymanie terminu usunięcia wad lub usterek określonych w Świadectwie Przejęcia lub w Odbiorze – w
  wysokości 0,001% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
  Łączna wysokość naliczonych przez Wykonawcę kar umownych na podstawie Umowy nie przekroczy 10%
  Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego (w zakresie szkody rzeczywistej i utraconych korzyści) na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższa wysokość naliczonych kar umownych.