Numer raportu: 39/2020

Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem przez spółkę zależną COIG S.A.

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 10 listopada
2020 r. od spółki zależnej COIG S.A. o podpisaniu w dniu 10 listopada 2020 r. umowy pomiędzy Skarbem
Państwa – Minister Finansów z siedzibą w Warszawie (Zamawiającym) a konsorcjum firm w składzie: Enigma
Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Lider Konsorcjum oraz COIG S.A. – Członek
Konsorcjum z siedzibą w Katowicach (Wykonawcą),., na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Dostawa
sprzętu i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym” nr sprawy BDG.ZPB.230.33.2020 w zakresie części I
przedmiotu zamówienia (Zamówienie).

Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu serwerowego, macierzy, urządzeń sieciowych wraz z okablowaniem.

Maksymalna łączna wartość umowy wynosi 86 754 271,44 PLN brutto, w tym:

1. zamówienie podstawowe – 76 914 271,44 PLN brutto, z czego wynagrodzenie COIG S.A. wynosi 22 631 985,68
PLN brutto,

2. prawo opcji – 9 840 000,00 PLN brutto.

Prawo opcji obejmuje dostawę na tych samych zasadach i z tymi samymi wymaganiami dowolnego sprzętu
będącego przedmiotem zamówienia podstawowego. Uruchomienie prawa opcji nastąpi w terminie nie dłuższym
niż 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Termin realizacji zamówienia w zakresie zamówienia podstawowego wynosi 40 dni od dnia podpisania umowy.
Po wykonaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług gwarancyjnych
przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Ilościowego.

Termin realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji wynosi 60 dni od dnia wysłania przez Zamawiającego
zawiadomienia o uruchomieniu prawa opcji. W zakresie prawa opcji, Wykonawca zobowiązany będzie do
świadczenia usług gwarancyjnych przez okres 36 miesięcy od dni podpisania
protokołu odbioru ilościowego.

Na podstawie umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt, na okres
36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu.

W umowie przewidziano uprawnienie do naliczenia Wykonawcy przez Zamawiającego kar umownych w
przypadku:

– niedotrzymania terminów: wykonania projektu technicznego, dostawy sprzętu, wykonania wdrożenia, wykonania
dokumentacji powykonawczej, wykonania świadczeń gwarancyjnych, wykonania prawa opcji, niezapewnienia
poprawek do oprogramowania, niewykonania serwisu prewencyjnego – w wysokości 2.000,00 PLN za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia;

– opóźnienia w usunięciu stwierdzonych w trakcie procedury odbioru wad sprzętu, oprogramowania lub
dokumentacji – w wysokości 2.000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia względem terminu wynikającego
z Umowy na usunięcie stwierdzonych wad;

– niedotrzymania terminu na usunięcie awarii lub czasu reakcji serwisu – w wysokości 2.000,00 PLN za każdą
rozpoczętą godzinę opóźnienia;

– naruszenia zasad zachowania poufności – w wysokości 10.000,00 PLN za każdy przypadek naruszenia;

– wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub
wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, w
wysokości 20 % maksymalnej łącznej wartości przedmiotu Umowy brutto.

Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do 100 % maksymalnej łącznej
wartości przedmiotu Umowy brutto. Naliczenie Wykonawcy kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych

O wyborze oferty spółki zależnej COIG S.A., Emitent informował w raporcie bieżącym nr 38/2020 z dnia 14 października 2020r.

COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 93,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle
samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.