Numer raportu: 11/2021

Informacja o podpisaniu umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną COIG S.A.

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 18 maja 2021r.
od spółki zależnej COIG S.A., o zawarciu w dniu 18 maja 2021 r. przez COIG S.A. z siedzibą w Katowicach, a
GABOS SOFTWARE sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta) z siedzibą w Katowicach umowy sprzedaży
nieruchomości, na podstawie której GABOS SOFTWARE sp. z o.o. nabył od COIG S.A. działkę gruntu nr 858/8 o
obszarze 0,9410 ha położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Inwalidów Wojennych 79, wpisaną do księgi
wieczystej pod nr GL1T/00096127/4. Częścią składową nieruchomości jest budynek szpitala, o powierzchni
zabudowy 1.340,00 m2 i powierzchni użytkowej 2.293,11 m2. Sprzedaż nieruchomości nastąpiła za cenę
12.177.000,00 zł brutto (dwanaście milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych).

O zakupie nieruchomości przez Spółkę zależną COIG S.A., Emitent informował w raporcie bieżącym nr 23/2018 z
dnia 11 lipca 2018r.

COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 93,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle
samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

GABOS Software sp. z o.o. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 100 % udziału w kapitale
zakładowym oraz tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników.