Numer raportu: 5/2017

Informacja o podpisaniu umowy przez spółkę zależną COIG S.A.

 

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu od spółki zależnej COIG S.A. informacji o zawarciu w dniu 28.02.2017r. umowy pomiędzy Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w Warszawie _Zamawiający_ a konsorcjum w składzie: Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., COMP S.A., COIG S.A oraz S&T Services Polska Sp. z o.o. _Wykonawca_, dotyczącej wykonania zamówienia pn. „Budowa i wdrażanie centrów danych, ośrodków przetwarzania i archiwizacji danych – Budowa Systemu Centralnego Backupu”.

Wartość umowy wynosi 32.506.500,00 zł netto tj. 39.982.995,00 zł brutto, w tym wartość wynagrodzenia COIG S.A. wynosi 13.900.000,00 zł netto tj. 17.097.000,00 zł brutto.

W ramach Konsorcjum zakres prac, który wykonywać będzie COIG S.A. dotyczy:

  • w całości przystosowania wskazanych pomieszczeń do pełnienia funkcji serwerowni w celu zaimplementowania w nich elementów dostarczanego rozwiązania,
  • w części dostawy sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania dla potrzeb budowy Systemu Centralnego Backup-u zabezpieczającego przed zagrożeniem utraty danych w rozległej sieci teleinformatycznej RON,
  • w części wykonania usługi wdrożenia _instalacji, konfiguracji i integracji_ dostarczonego asortymentu do wskazanych przez Zamawiającego sześciu lokalizacji i jego integracji w celu budowy systemu Centralnego Backup-u oraz z siecią teleinformatyczną RON,
  • w części zorganizowania szkolenia dla co najmniej 24 przedstawicieli Zamawiającego dotyczącego dostarczonego rozwiązania w zakresie jego użytkowania i administrowania.

Termin wykonania zadania w zakresie dostawy sprzętu wynosi 30 dni od daty podpisania umowy, natomiast termin wykonania wdrożenia został wyznaczony do dnia 30.10.2017 r.

Konsorcjum udzieli 36 miesięcznej gwarancji oraz rękojmi na wykonany przedmiot umowy.
Umowa przewiduje m.in. następujące kary umowne:

  •  z tytułu odstąpienia od umowy w całości lub w części lub rozwiązania umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto,
  • z tytułu opóźnienia w wykonaniu całości przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
  • z tytułu opóźnienia w usunięciu wad w zakresie adaptacji budowlanej, ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5% części wynagrodzenia brutto należnej za te prace, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

Zamawiającemu przysługuje ponadto upust cenowy w wysokości 0,1 % wartości dostawy lub usługi nie zrealizowanej w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Wyliczony upust pomniejsza wartość dostaw i usług.
COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada akcje stanowiące 93,95 % kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
O wyborze oferty konsorcjum, w skład którego wchodzi spółka zależna COIG S.A., Emitent informował w raporcie bieżącym nr 02/2017 z dnia 30.01.2017 r.