Numer raportu: 36/2020

Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem przez Spółkę zależną GABOS Software Sp. z o.o.

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną od spółki zależnej GABOS Software Sp. z o.o. o podpisaniu w dniu 30 września 2020r. umowy (zwanej dalej Umową) pomiędzy Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), a GABOS Software sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Wykonawca) na realizację projektu pn. „Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)” Część I – Budowa Platformy. Znak sprawy: PN-106/20/MS.

Przedmiotem Umowy jest

1. Zaprojektowanie i wykonanie Systemu e-KRN+ realizującego określone w SIWZ funkcjonalności w zakresie następujących modułów:

a) Moduł Integracji z systemami HIS obejmujący

I. Interfejs komunikacyjny po stronie HIS

II. Interfejs komunikacyjny po stronie ZPRO

b) Moduł Integracji z systemami zewnętrznymi

I. Interfejs komunikacyjny z systemem PESEL

II. Interfejs komunikacyjny z Krajowym Węzłem

II. Interfejs komunikacyjny z GUS

IV. Interfejs Komunikacyjny z NFZ

V. Interfejs Komunikacyjny z system e-Zdrowie realizowanym przez CSIOZ

VI. Interfejs Komunikacyjny z system AOTMiT

c) Moduł Generatora Rejestrów wraz z wytworzeniem w ramach modułu Krajowym Rejestrem Nowotworów oraz Polskiego Rejestru Onko-Hematologicznego (PROH).

d) API w zakresie danych – moduł udostępniający zdepersonalizowane dane z Krajowego Rejestru Nowotworów;

e) Portal dostępu i zarządzania rejestrami;

2. Dostarczenie niżej wymienionych modułów z wykorzystaniem danych i niezbędnych komponentów istniejącego Krajowego Rejestru Nowotworów tak by realizowały funkcjonalności opisane w SIWZ wraz z pełną integracją z nowymi komponentami:

a) Moduł Krajowego Rejestru Nowotworów w tym w szczególności opracowania zgłoszeń KZNZ z wykorzystaniem dostarczonego modułu Generatora Rejestrów;

b) Portal Wiedzy o chorobach nowotworowych;

c) Moduł analizy i raportowania, w którego skład wchodzą:

I. Hurtownia danych KRN;

II. Analiza i wizualizacja danych w postaci Raportów;

3. Budowa Polskiego Rejestru Onko-Hematologicznego wraz z pełną integracją z następującymi modułami

a) Moduł Krajowego Rejestru Nowotworów;

b) Moduł analizy i raportowania w którego skład wchodzą:
I. Hurtownia danych PROH;

II. Analiza i wizualizacja danych w postaci Raportów

4. Przeniesienie istniejącej hurtowni danych na nowoutworzoną Zintegrowaną Platformę Rejestrów Onkologicznych oraz jej rozbudowa o struktury analityczne rejestru PROH i o struktury związane z nowymi funkcjonalnościami KRN;

5. Przekazanie kodu źródłowego oraz praw autorskich do wykonanego Systemu spełniającego wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne określone w OPZ;

6. Dostawa silnika bazy danych, na którym ma się opierać działanie ww. oprogramowania wraz z niezbędną liczbą licencji do pracy wyżej wymienionego oprogramowania na infrastrukturze technicznej wskazanej przez Zamawiającego;

7. Dostarczenie aktualizacji licencji oprogramowania dla Hurtowni danych systemu ZSI-CRN;

8. Dostawa oprogramowania systemowego niezbędnego do prawidłowego działania infrastruktury technicznej;

9. Zasilenie dostarczanego Systemu danymi z obecnie funkcjonującego ZSI-CRN, systemu Krajowego Rejestru Nowotworów, w zakresie danych dotyczących procesu rejestracji Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego, Hurtowni Danych, Raportów oraz Portalu wiedzy ;

10. Zaprojektowanie i wykonanie zawartości Portalu dla portalu Platformy Wiedzy w zakresie udostępnienia informacji o nowym zakresie danych KZNZ oraz publikacji informacji o rejestrach narządowych;

11. Zaprojektowanie i wykonanie interfejsów dla poszczególnych komponentów Systemu Informatycznego;

12. Instalacja, wdrożenie, konfiguracja i uruchomienie w/w oprogramowania na infrastrukturze technicznej wskazanej przez Zamawiającego;

13. Przeszkolenie/instruktaż personelu Zamawiającego oraz użytkowników Systemu z obsługi w/w oprogramowania aplikacyjnego oraz oprogramowania bazodanowego, systemów operacyjnych serwerów;

14. Dostarczenie wzorcowych materiałów szkoleniowych/instruktażowych do przeszkolenia personelu w przyszłości;

15. Świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego Przedmiotu Umowy przez okres 60 miesięcy (zgodnie z ofertą GABOS Software Sp z o.o.) od daty końcowego odbioru Systemu;

16. Świadczenie usług dodatkowych w postaci 300 osobodni pracy zespołu projektowego w ramach prawa opcji Zamawiającego.

Maksymalna łączna wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy wynosi: 7 364 010,00 zł brutto (słownie: siedem milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące i dziesięć złotych 00/100) z czego:

• w zakresie zamówienia podstawowego: 6 921 210,00 zł brutto (słownie: sześć milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dziesięć złotych 00/100)

• w zakresie prawa opcji: 442 800,00 zł brutto (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące osiemset złotych 00/100)

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot Umowy, na okres 60 miesięcy, liczony od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

Termin realizacji Umowy wynosi 565 dni od dnia podpisania Umowy.

W Umowie przewidziano w szczególności następujące kary umowne:

1. W przypadku zwłoki w dotrzymaniu terminu wykonania Etapu I którego czas trwania został określony na 135 dni od dnia podpisania umowy, w wysokości:

a) 0,1% wynagrodzenia netto za Etap I, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do 30 dnia zwłoki;

b) 0,2% wynagrodzenia netto za Etap I za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od 31 dnia zwłoki;

2. W przypadku zwłoki w dotrzymaniu terminu wykonania Etapu II którego czas trwania został określony na 90 dni od zakończenia Etapu I, w wysokości:

a) 0,1% wynagrodzenia netto za Etap II za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do 30 dnia zwłoki;

b) 0,2% wynagrodzenia netto za Etap II za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od 31 dnia zwłoki;

3. W przypadku zwłoki w dotrzymaniu terminu wykonania Etapu III którego czas trwania został określony na 240 dni, w wysokości:

a) 0,1% wynagrodzenia netto za Etap III za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do 30 dnia zwłoki:

b) 0,2% wynagrodzenia netto za Etap III za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od 31 dnia zwłoki.

4. W przypadku zwłoki w dotrzymaniu terminu wykonania Etapu IV którego czas trwania został określony na 70 dni od dnia zakończenia Etapu III, w wysokości:

a) 0,1% wynagrodzenia netto za Etap IV za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do 30 dnia zwłoki;

b) 0,2% wynagrodzenia netto za Etap IV za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od 31 dnia zwłoki.

5. W przypadku zwłoki w dotrzymaniu terminu wykonania Etapu V, którego czas trwania został określony na 30 dni od dnia zakończenia Etapu IV, co jest równoznaczne ze zwłoką w wykonaniu całego Przedmiotu Umowy, w wysokości:

a) 0,1 % wynagrodzenia łącznego netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do 10 dnia zwłoki;

b) 0,2% wynagrodzenia łącznego netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od 11 dnia zwłoki;

6. W przypadku zwłoki w przedstawieniu do zatwierdzenia prawidłowej Analizy Przedwdrożeniowej y lub zwłoki w uwzględnieniu wytycznych Zamawiającego do Analizy Przedwdrożeniowej i przedstawienia poprawionej Analizy Przedwdrożeniowej– w wysokości 3000 zł za każdy dzień zwłoki;

7. W przypadku zwłoki w zakresie usunięcia:

a) Błędu krytycznego – w wysokości 100,00 PLN za każdą 1 godzinę zwłoki;

b) Błędu niekrytycznego – w wysokości 100,00 PLN za każde 3 godziny zwłoki;

8. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po Stronie Wykonawcy – w wysokości 15% wynagrodzenia netto Umowy.

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych naliczonych na podstawie zawartej Umowy jest ograniczona do wysokości 50% wynagrodzenia w zakresie zamówienia podstawowego. Naliczenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

GABOS Software sp. z o.o. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 100 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
O wyborze oferty spółki zależnej GABOS Software Sp. z o.o. o Emitent informował w raporcie bieżącym nr 33/2020 z dnia 18 września 2020 r.