Numer raportu: 06/2019

Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 28.01.2019 r. umowy pomiędzy Akademickim Centrum komputerowym CYFRONET AGH z siedzibą w Krakowie – Liderem Konsorcjum, w skład którego wchodzi Emitent – Konsorcjant (oba podmioty zwane dalej łącznie Konsorcjum lub Wykonawcą), a APTIV Services Poland S.A. z siedzibą w Krakowie (zwaną dalej Zamawiającym).

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Konsorcjum usług obliczeniowych, transferu danych, kolokacyjnych oraz składowania i przetwarzania danych dla Zamawiającego oraz jego podmiotów powiązanych.

W ramach Konsorcjum Emitent będzie odpowiedzialny za:
– zapewnienie niezbędnej infrastruktury przechowywania danych, infrastruktury sieciowej oraz infrastruktury serwerowej,
– zapewnienie niezbędnych elementów infrastruktury wymaganych do świadczenia usług transferu danych i oraz usług kolokacyjnych,
– wsparcie techniczne i merytoryczne zapewnianej infrastruktury sprzętowej i oprogramowania,
– zapewnienie ciągłości działania – SLA (gwarantowanego poziomu dostępności świadczonych usług) na infrastrukturę i oprogramowanie przeznaczone do realizacji przedmiotu umowy.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia.
Szacowana wartość świadczonych usług w ramach umowy, w okresie pierwszych 48 miesięcy, przypadająca na Emitenta wynosi 22,7 mln zł netto (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset tysięcy złotych). Zamawiający zastrzegł sobie w umowie możliwość zwiększenia wolumenu świadczonych usług w ciągu pierwszych trzech lat jej obowiązywania.
Emitent ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy wyłącznie co do zakresu wykonywanych przez siebie zadań.

W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:
– 3% wartości brutto wszystkich faktur za usługi świadczone w danym miesiącu, w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę w danym miesiącu lub innym okresie określonym przez obie Strony gwarantowanego poziomu usług (SLA). Wysokość 3% będzie obliczana jako 3% wartości brutto wszystkich faktur za usługi świadczone w danym miesiącu, podzielonej przez liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca oraz przez 24 oraz pomnożonej przez liczbę godzin niedotrzymania przez Wykonawcę uzgodnionych poziomów lub warunków, za każdą godzinę ich niedotrzymania, począwszy od drugiej godziny niedotrzymania;

– 0,5% wynagrodzenia należnego za opóźnione usługi za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia, począwszy od 8 dnia w stosunku do daty dostawy, do łącznej wysokości maksymalnie 5% wynagrodzenia należnego za opóźnione usługi lub produkty.

Jednocześnie Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.