Numer raportu: 38/2018

Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 08 listopada 2018r. umowy z Urzędem Morskim w Gdyni (Zamawiający) na „Zaprojektowanie i Budowę Morskiego Systemu Łączności w Niebezpieczeństwie GMDSS-PL”.

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie zgodnego z wytycznymi Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu. Zasadniczym celem budowy Systemu Łączności w Niebezpieczeństwie GMDSS-PL jest stworzenie niezawodnego i nowoczesnego systemu łączności radiotelefonicznej zapewniającego pokrycie obszaru odpowiedzialności Polski za poszukiwanie i ratownictwo na Morzu Bałtyckim.

 

Wartość umowy wynosi 16 715 700,00 PLN brutto (słownie szesnaście milionów siedemset piętnaście tysięcy siedemset złotych).

Umowa zostanie zrealizowana w ciągu 18 miesięcy od dnia jej podpisania. System łączności będący jej przedmiotem osiągnie gotowość operacyjną do dnia 31.12.2019r.

WASKO S.A., w ramach przedmiotu umowy, udzieli 60-o miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady.

W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:

  • – 0,05% ceny brutto umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całości przedmiotu umowy,
  • – 0,1% ceny brutto umowy za każdy dzień zwłoki w osiągnięciu gotowości operacyjnej systemu łączności,
  • – 0,01% ceny brutto umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac projektowych,
  • – 0,01% ceny brutto umowy za każdy dzień lub godzinę zwłoki w usuwaniu wad w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady,

 

W umowie przewidziano, iż maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% ceny brutto umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych – do wysokości poniesionej szkody.

Podpisanie umowy jest wynikiem wybrania oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu organizowanym przez Urząd Morski w Gdyni (Zamawiający) w trybie przetargu publicznego nieograniczonego
zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych pod nazwą „Zaprojektowanie i Budowa Morskiego Systemu Łączności w Niebezpieczeństwie GMDSS-PL”, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 30 z dnia 04.09.2018 r.