Numer raportu: 36/2018

Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 19 października 2018 r. umów z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu na „Rozbudowę systemu
zarządzania ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną” z podziałem na części 1, 2 i 3.
Przedmiotem umów jest:

 • – część 1: „Instalacja i podłączenie 383 urządzeń do wyświetlania informacji pomocniczych ITS wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej i przeprowadzeniem testów + dostawa urządzeń systemu ITS”
 • – część 2: „Rozbudowa systemu sterowania ruchem”
 • – część 3: ”Rozbudowa narzędzi informatycznych”.

Wartość zawartych umów wynosi 15 251 790,00 zł brutto (słownie: piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) w tym:

 • – umowa na realizację części 1 – wartość umowy brutto: 2 792 100,00 zł(słownie: dwa miliony siedemset
  dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto złotych 00/100),
 • – umowa na realizację części 2 – wartość umowy brutto: 5 174 610,00 zł(słownie: pięć milionów sto
  siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziesięć złotych 00/100),
 • – umowa na realizację części 3 – wartość umowy brutto: 7 285 080,00 zł(słownie: siedem milionów dwieście
  osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100),

 

Termin zakończenia prac został wyznaczony na dzień 31.07.2020 r.

WASKO S.A. będzie świadczyć usługi serwisowe i udzieli w ramach przedmiotu umów gwarancji na 36 miesięcy.

W umowach przewidziano m.in. następujące kary umowne:

 • – za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości umowy netto,
 • – za niewykonanie przedmiotu umowy w terminach wyznaczonego na wykonanie poszczególnego etapu
  przedmiotu umowy 2.000,00 zł za każdy dzień liczony od upływu każdego terminu,
 • – za niezachowanie czasów reakcji na zgłoszenie oraz czasów napraw w wysokości 500,00 zł za każdą rozpoczętą
  godzinę liczoną od upływu terminu na podjęcie reakcji oraz w wysokości 2.000,00 zł za każdy dzień liczony od
  upływu terminu usunięcia awarii.

 

Podpisanie umów jest wynikiem wybrania przez Zamawiającego oferty WASKO S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez Zarząd Dróg i Miasta we Wrocławiu (Zamawiający) na „Rozbudowę systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną, z podziałem na 3 części”, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 35 z dnia 01.10.2018 r.