Numer raportu: 32/2018

Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 24 września 2018r. umowy pomiędzy konsorcjum firm w składzie: WASKO S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach oraz VOLTAR System Sp. z o.o. – konsorcjant z siedzibą w Tychach (zwanego dalej Wykonawcą), a ASTALDI S.p.A. z siedzibą w Rzymie, Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie ( zwaną dalej Zamawiającym).Przedmiotem umowy jest wyposażenie tunelu w systemy zarządzania jego bezpieczeństwem takie jak: oświetlenie, układ sterowania, wentylacja, radio i konstrukcja wieżowa, monitoring wizyjny i wideodetekcja, łączność alarmowa i teletechniczna, instalacja nagłośnienia, wyposażenie komunikacyjne, urządzenia detekcji i sygnalizacji pożaru w ramach inwestycji „Budowa drogi ekspresowej Kraków-Rabka Zdrój na odcinku Naprawa-Skomielna Biała w km od ok. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunelu”.Wartość Umowy wynosi 25 585 500,00 zł netto (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) tj. 31 470 165 zł brutto (słownie: trzydzieści jeden milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych).Ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy ustalony został na dzień 28.12.2020 r.Wykonawca udzieli w ramach przedmiotu umowy dziesięcioletniej gwarancji, licząc od daty wykonania przez Wykonawcę wszystkich prac zgodnie z Umową.

W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:

– za zwłokę w wykonywaniu zadań w stosunku do harmonogramu w wysokości:

• 0,01 % wartości umowy netto za każdy dzień zwłoki w pierwszych dwóch tygodniach;

• 0,03 % wartości umowy netto za każdy dzień zwłoki w trzecim i czwartym tygodniu;

• 0,05 % wartości umowy netto za każdy dzień zwłoki w każdym kolejnym tygodniu począwszy od piątego tygodnia; z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca dotrzyma terminu końcowego realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiającemu nie przysługuje prawo do żądania zapłaty ww. kar umownych.

– za niewykonanie każdego z kamieni milowych w terminie ustalonym w Umowie lub w terminie zmienionym zgodnie z warunkami kontraktu, w wysokości 0,02% wartości Umowy, za każdy dzień zwłoki;

– z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości Umowy.Łączna wysokość kar umownych, należnych Zamawiającemu, którymi może obciążyć Wykonawcę na podstawie Umowy nie przekroczy 15% wartości Umowy.

Całkowita odpowiedzialność na mocy lub w związku z Umową, w tym z tytułu kar umownych, ograniczona jest do wysokości 100% wartości Umowy.