Numer raportu: 31/2018

Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 14 września 2018r. umowy pomiędzy konsorcjum firm w składzie:

WASKO S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach, CAT Traffic Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, P.H.U. „TELSAT” Grzegorz Kawka z siedzibą w Gryficach,
TELWAY Sp.z o.o. z siedzibą w Liszkach, Trax elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński sp. jawna, z siedzibą w Krakowie oraz APM PRO Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku – Białej, a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, prowadzący postępowanie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.

Przedmiotem umowy jest: integracja elementów Systemu Zarządzania Ruchem na drodze ekspresowej S12, S17 i S19 – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym oraz prace projektowe i roboty budowlane dotyczące budowy zadania pn. „Integracja elementów Systemu Zarządzania Ruchem na drodze ekspresowej S12, S17 i S19 – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym”.
Wartość umowy wynosi 37 358 273,46 zł brutto (słownie: trzydzieści siedem milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote 46/100) tj. 30 399 002,00 zł netto (słownie: trzydzieści milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwa złote 00/100).
Termin zakończenia realizacji prac w zakresie wykonania przedmiotu umowy ustalony został na 19 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Okres świadczenia usługi związanej z eksploatacją i zarządzaniem Zintegrowanym Systemem Zarządzania Ruchem (dalej jako ZSZR) oraz świadczenia usługi Rozwoju ZSZR określony został na 48 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
WASKO S.A. udzieli w ramach przedmiotu umowy sześcioletniej gwarancji liczonej od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego.
W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:
1) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w umowie,
2) w przypadku zwłoki w wykonaniu całości przedmiotu zamówienia lub poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia w stosunku do terminów określonych w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02 % maksymalnego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
3) w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odpowiednich odbiorach lub w ramach rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02 % maksymalnego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do wyznaczonego terminu,
4) w każdym przypadku nieosiągnięcia przez Wykonawcę parametrów SLA wymaganych zgodnie z SLA Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną naliczoną według mechanizmu obliczania Punktów karnych oraz kar umownych określonych w umowie.
W umowie Zamawiający zastrzegł sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Podpisanie umowy jest wynikiem wybrania oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym organizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, prowadzący postępowanie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie dla zadania pn. Integracja elementów Systemu Zarządzania Ruchem na drodze ekspresowej S12, S17 i S19 – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 25 z dnia 20.07.2018 r.