Numer raportu: 27/2018

Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 09 sierpnia 2018r. umów z NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na Zakup usług instalacji i serwisu w ramach projektu „Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Przedmiotem umów jest zakup usług instalacji i serwisu na obszarze województw: łódzkim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz wielkopolskim w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, niezbędnych w celu dostarczenia i świadczenia usług teleinformatycznych do szkół w ramach projektu budowy szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (zwanej dalej „OSE”), na podstawie zamówień szczegółowych składanych przez Zamawiającego. OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jednostkom oświatowym. Obowiązek wykonywania zadań operatora OSE został powierzony NASK, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2184).

Maksymalna wartość zawartych umów wynosi 44 093 499,00 zł brutto (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć 00/100) w tym:

 •  – umowa na realizację przedmiotu zamówienia w województwie łódzkim (szacowane 1218 lokalizacji).
  Maksymalna wartość umowy brutto: 10 488 711,00 zł(słownie: dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem
  tysięcy siedemset jedenaście złotych 00/100),
 • – umowa na realizację przedmiotu zamówienia w województwie podlaskim (szacowane 615 lokalizacji).
  Maksymalna wartość umowy brutto : 5 292 669,00 zł(słownie: pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa
  tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
 • – umowa na realizację przedmiotu zamówienia w województwie świętokrzyskim (szacowane 749 lokalizacji).
  Maksymalna wartość umowy brutto : 6 446 584,00 zł(słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy
  pięćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100),
 •  – umowa na realizację przedmiotu zamówienia w województwie warmińsko – mazurskim (szacowane 793
  lokalizacji). Maksymalna wartość umowy brutto : 6 825 624,00 zł(słownie: sześć milionów osiemset dwadzieścia
  pięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote 00/100),
 •  – umowa na realizację przedmiotu zamówienia w województwie wielkopolskim (szacowane 1745 lokalizacji).
  Maksymalna wartość umowy brutto: 15 039 911,00 zł (słownie: Piętnaście milionów trzydzieści dziewięć tysięcy
  dziewięćset jedenaście złotych 00/100).

Wskazane powyżej kwoty wynagrodzenia stanowią maksymalną wysokość zobowiązania Zamawiającego w związku z realizacją umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówień szczegółowych określane będzie na podstawie cennika usług stanowiącego załącznik do Umowy.

Termin zakończenia prac został wyznaczony na dzień 31.12.2019 r.

WASKO S.A. będzie świadczyć usługi serwisowe i udzieli w ramach przedmiotu umowy gwarancji do dnia 31.12.2022 r.

W umowach przewidziano m.in. następujące kary umowne:

 • – za niedotrzymanie Czasu Usunięcia Awarii – w wysokości 1/8 Ryczałtu za Serwis danej Lokalizacji za każdą
  Godzinę Roboczą przekroczenia Czasu Usunięcia Awarii w danej Lokalizacji, przy czym kar nie nalicza się, jeżeli
  Czas Usunięcia Awarii zostanie przekroczony o nie więcej niż 25% tego czasu;

 

 • – za niedotrzymanie terminu Wizyty Serwisowej – w wysokości 1/2 Ryczałtu za Serwis danej Lokalizacji za każdy
  Dzień Roboczy opóźnienia, przy czym kar nie nalicza się, jeżeli termin wykonania Wizyty Serwisowej zostanie
  przekroczony o nie więcej niż 2 Dni Robocze;

 

 • – za niedotrzymanie terminu Instalacji – w wysokości 1/4 należności za daną Instalację, w tym za Niestandardowe
  Prace Instalacyjne, o ile zostały zlecone, za każdy Dzień Roboczy opóźnienia; przy czym kar nie nalicza się, jeżeli
  termin Instalacji zostanie przekroczony o nie więcej niż 2 Dni Robocze.
  W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 25% wysokości ceny oferty brutto Wykonawcy wskazanej w postępowaniu, w wyniku którego zawarta została Umowa.

Podpisanie umów jest wynikiem wybrania przez Zamawiającego oferty WASKO S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu organizowanym przez NASK na podstawie zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 26 z dnia 27.07.2018 r.