Numer raportu: 29/2020

Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 1 września
2020 r. umowy pomiędzy konsorcjum firm w składzie: WASKO S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach
oraz TRAX elektronik A. MORYC, M. TOMECKI, L. TURCZYŃSKI Sp. j. – Uczestnik Konsorcjum z siedzibą w
Krakowie (zwanym dalej Wykonawcą), a Skarbem Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w
Warszawie, działającym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, (zwaną
dalej Zamawiającym), na realizację zamówienia publicznego pn. „ Regionalne projekty wdrożeniowe Wrocław –
krajowy system zarządzania ruchem drogowym na sieci TEN-T Etap 1. Część 2 w Oddziałach GDDKiA we
Wrocławiu i Opolu – drogi A4 i A8 oraz CZR Wrocław-Widawa”.

Przedmiotem umowy w ramach zamówienia podstawowego jest:

• zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie i uruchomienie infrastruktury przydrożnej (modułów wdrożeniowych
rozproszonych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, siecią informatyczną i teleinformatyczną;

• zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem i wyposażeniem budynku
regionalnego Centrum Zarządzania Ruchem – CZR Wrocław-Widawa;

• zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie i uruchomienie elementów rozwiązania ICT (teleinformatycznego) dla CZR
Wrocław, w tym systemu zarządzania danymi wizyjnymi;

• integracja (IT) infrastruktury przydrożnej z oprogramowaniem modułów centralnych, w tym w szczególności z
warstwą integracyjną oprogramowania centralnego (za dostarczenie oprogramowania integracyjnego odpowiadał
będzie wykonawca Centralnego Projektu Wdrożeniowego);

• usługi wsparcia, utrzymania i rozwoju wykonanego rozwiązania ICT w ramach projektu KSZRD E1;

• przekazanie wdrożonego rozwiązania ICT Zamawiającemu lub wykonawcy następczemu.
Zakres prac realizowany przez Emitenta w ramach umowy obejmuje:

• wykonanie części pasywnej serwerowni – podłoga techniczna, zasilanie, klimatyzacja precyzyjna;

• wykonanie części aktywnej serwerowni – dostawa i konfiguracja serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych wraz
oprogramowaniem;

• dostawa i konfiguracja ściany wizyjnej oraz sprzętu komputerowego;

• dostawa i konfiguracja urządzeń sieciowych w terenowych szafach teletechnicznych.
Wartość przedmiotu umowy w ramach zamówienia podstawowego wynosi 166 619 863,20 zł brutto (słownie: sto
sześćdziesiąt sześć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote dwadzieścia
groszy), z czego na Emitenta przypada około 24% wartości przedmiotu umowy.
W ramach prawa opcji, gdzie łączna wartość zleconych prac nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia
głównego, Zamawiający przewiduje następujące zamówienia opcjonalne:

• Opcja 1 – świadczenie usług utrzymania, polegających na przejęciu i świadczeniu usług wsparcia i utrzymania
modułów wdrożeniowych rozproszonych, w tym na drogach nieobjętych zamówieniem podstawowym, uprzednio
zintegrowanych z systemem centralnym, przy czym poprzez drogi nieobjęte zamówieniem podstawowym należy
rozumieć drogi poza obszarem KSZRD na Sieci TENT Etap 1, znajdujące się w planowanym zasięgu operowania
Centrum Zarządzania Ruchem Wrocław-Widawa;

• Opcja 2 – kontynuacja świadczenia usług Utrzymania na rzecz Zamawiającego, przez kolejne 12 (dwanaście)
miesięcy, 24 (dwadzieścia cztery) miesiące, 36 (trzydzieści sześć) miesięcy, 48 (czterdzieści osiem) miesięcy lub
maksymalnie przez kolejne 60 (sześćdziesiąt) miesięcy, w zależności od decyzji Zamawiającego, po zakończeniu
świadczenia usług utrzymania modułów wdrożeniowych rozproszonych, wdrożonych i utrzymywanych w ramach
zamówienia podstawowego. Opcja ta dotyczy również kontynuacji świadczenia usług wsparcia i utrzymania klas
modułów rozproszonych wykonanych w ramach opcji poza zamówieniem podstawowym, w tym poza obszarem
geograficznym zamówienia podstawowego;

• Opcja 3 – zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie dodatkowej klasy/klas modułów wdrożeniowych rozproszonych,
w tym poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego, przy czym wdrożenie dodatkowych klas
modułów w ramach Opcji 3 może być oparte na łączności bezprzewodowej, na warunkach szczegółowo
wskazanych w OPZ (Opisie Przedmiotu Zamówienia);

• Opcja 4 – zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie klasy/klas modułów wdrożeniowych rozproszonych, innych niż
objętych zamówieniem podstawowym, ale w obszarze geograficznym zamówienia podstawowego.

Umowa w zakresie zamówienia podstawowego zostanie zrealizowana w ciągu 840 dni od dnia podpisania
umowy. Realizacja umowy w zakresie zaprojektowania, dostawy, wdrożenia i uruchomienia elementów
rozwiązania ICT dla CZR Wrocław, zależna jest od realizacji Centralnego Projektu Wdrożeniowego realizowanego
równolegle przez innego wykonawcę, a Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać się z realizacją Umowy w okresie
wskazanym przez Zamawiającego, nie dłużej jednak niż o 180 dni od dnia podpisania protokołu odbioru lub
warunkowego protokołu odbioru wdrożenia systemu.

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji, najpóźniej na 30 dni przed terminem jego
realizacji, wskazując zakres skorzystania z tego prawa i termin realizacji.

W ramach umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na rozwiązanie ICT dla CZR oraz, gwarancji
na poszczególne elementy infrastruktury sprzętowej, w tym moduły wdrożeniowe rozproszone oraz na wykonane
prace budowlane, na następujące okresy:

• 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego dla rozwiązania ICT dla CZR;

• 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru wdrożenia systemu dla infrastruktury sprzętowej dla modułów
wdrożeniowych rozproszonych;

• 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru robót budowlanych i wyposażenia CZR, dla prac budowlanych;

• 2 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego dla dokumentacji systemu;

• 1 rok od daty wygaśnięcia umowy, bez względu na przyczynę jej wygaśnięcia, dla dokumentacji integracyjnej.
Z zastrzeżeniem wyłącznej winy Zamawiającego, Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu kar umownych na
zasadzie winy, z wyłączeniem odpowiedzialności Wykonawcy za przekazanie systemu Zamawiającemu lub
wykonawcy następczemu oraz odpowiedzialności Wykonawcy za realizację SLA, w których to przypadkach
odpowiedzialność Wykonawcy oparta jest na zasadzie ryzyka, tj. niezależnie od zaistnienia jego winy oraz
niezależnie od stopnia jego winy (w tym także niezależnie od winy osób, którymi posłużył się przy wykonaniu
Umowy).

W umowie przewidziano, w szczególności następujące kary umowne:

1. za niedotrzymanie terminów realizacji:

• Kamienia Milowego nr 1, nr 2, nr 5 – w wysokości 4.000 (cztery tysiące) złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

• Kamienia Milowego nr 3 – w wysokości 6.000 (sześć tysięcy) złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

• Kamienia Milowego nr 4 – w wysokości 8.000 (osiem tysięcy) złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;


• Kamienia Milowego nr 6 – w wysokości 5.000 (pięć tysięcy) złotych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

2. za niedotrzymanie terminów SLA określonych w OPZ:

I) dla Rozwiązania ICT dla CZR:

(1) za przekroczenie czasu naprawy danego typu błędu, – w wysokości 8.000 (słownie: osiem tysięcy) złotych:


• za każde rozpoczęte 60 (sześćdziesiąt) minut przekroczenia czasu naprawy dla błędu krytycznego;

• za każde rozpoczęte 6 (sześć) godzin przekroczenia czasu naprawy dla błędu istotnego;

(2) za spadek dostępności miesięcznej Rozwiązania ICT dla CZR poniżej wartości wskazanych w OPZ odrębnie
dla danego typu błędu– w wysokości 8.000 (słownie: osiem tysięcy) złotych:


• za każde rozpoczęte 60 (sześćdziesiąt) minut spadku dostępności miesięcznej poniżej limitów wymaganych
dla błędu krytycznego;


• za każde rozpoczęte 6 (sześć) godzin spadku dostępności miesięcznej poniżej limitów wymaganych dla błędu
istotnego;

II) dla modułów wdrożeniowych rozproszonych:

1) za przekroczenie czasu dostępności miesięcznej danego modułu wdrożeniowego rozproszonego poniżej
wartości wskazanych w OPZ dla danego modułu wdrożeniowego rozproszonego – za każdą rozpoczętą minutę
niedotrzymania wymaganej dostępności w wysokości obliczonej zgodnie z wzorem wskazanym w OPZ ;

3. za niedotrzymanie terminów realizacji zamówienia opcjonalnego – w wysokości 2.500 (słownie: dwa tysiące
pięćset ) złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

4. za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % kwoty
brutto.

Wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu od Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy nie przekroczy równowartości 50% kwoty brutto wynagrodzenia należnego Wykonawcy z
uwzględnieniem prawa opcji. Ww. ograniczenie nie dotyczy przypadków powstania szkody wyrządzonej na skutek
umyślnego działania Wykonawcy lub umyślnego działania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się przy
wykonywaniu niniejszej Umowy, a w szczególności działań Podwykonawców lub Podwykonawców dalszych.
Naliczenie zastrzeżonej kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

Gwarancja należytego wykonania umowy w wysokości 12 875 193,04 (słownie: dwanaście milionów osiemset
siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 04/100) zabezpieczona została poręczeniem udzielonym
przez spółkę zależną COIG S.A. od Emitenta i przez Uczestnika Konsorcjum oraz zabezpieczeniem w formie
ustanowionej kaucji pieniężnej na poziomie 15,5% wartości wystawionej gwarancji.

Podpisanie umowy jest wynikiem wybrania przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, jako najkorzystniejszej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Regionalny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na Sieci TEN-T Etap 1 ;
Część 2 – w Oddziałach GDDKiA we Wrocławiu i w Opolu – drogi A4 i A8 oraz CZR Wrocław – Widawa”, o czym
Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37 z dnia 13.12.2019r.