Numer raportu: 04/2020

Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 13 lutego
2020r. umowy podwykonawczej z AŽD Praha s.r.o. z siedzibą w Pradze (Zamawiający).

Przedmiotem umowy jest dostawa i zabudowa wraz z uruchomieniem systemu dynamicznej informacji
pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego na linii kolejowej E59 / Odcinek Wronki Słonice w związku z
realizacją przez Zamawiającego podpisanej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy z dnia 27.01.2020 r. numer
90/107/0001/20/Z/I (postępowanie PLK numer 9090/IRZR3/12422/03334/19/P), pn. Instalacja urządzeń
sterowania ruchem kolejowym i sygnalizacji oraz urządzeń kolejowej sieci telekomunikacyjnej na odcinku
Wronki–Słonice, od km 53,500 do km 81,877 (Lokalne Centrum Sterowania i Sygnalizacji (LCS) w Poznaniu) oraz
od km 81,877 do km 128,680 (Lokalne Centrum Sterowania i Sygnalizacji (LCS) w Stargardzie) realizowanego w
ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wronki–Słonice”.

W ramach umowy WASKO S.A. wykona prace obejmujące:

– dostawę i uruchomienie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej,

– dostawę i uruchomienie systemu Monitoringu Wizyjnego,

– dostawę i uruchomienie Systemu Audio,

– wykonanie sieci LAN.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 13.378.570,00 zł netto (słownie: trzynaście milionów trzysta siedemdziesiąt
osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100) tj. 16.455.641,10 zł brutto.
Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 31.03.2023 r.

WASKO S.A. licząc od daty wystawienia przez Inwestora Świadectwa Przejęcia, udzieli 72-u miesięcznej gwarancji.

W umowie przewidziano w szczególności następujące kary umowne:

– w razie niedotrzymania, któregokolwiek etapu określonego w Harmonogramie Rzeczowo- Finansowym (HRF) –
0,02% wartości netto etapu, którego dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki, jednak nie dłużej niż do 30 dnia zwłoki
Emitenta;

– jeżeli okres zwłoki w wykonaniu etapu przekraczać będzie 30 dni – 0,03% wartości netto etapu, którego dotyczy
zwłoka, za każdy kolejny dzień zwłoki począwszy od 31 dnia zwłoki;

– w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Emitenta, 10%
wynagrodzenia netto;

-Łączna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych na podstawie niniejszej Umowy nie może
przekroczyć 20% wynagrodzenia netto.

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość
zastrzeżonych w Umowie kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że
całkowita odpowiedzialność Podwykonawcy wobec Zamawiającego na mocy lub w związku z niniejszą Umową, w
tym z tytułu kar umownych, ograniczona jest do wysokości 100% całkowitego wynagrodzenia umownego netto.