Numer raportu: 03/2020

Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 13 lutego
2020r. umowy podwykonawczej z AŽD Praha s.r.o. spółką zawiązaną i działającą zgodnie z prawem Republiki
Czeskiej z siedzibą w Pradze (Zamawiający).

Przedmiotem umowy jest Dostawa i zabudowa wraz z uruchomieniem systemu dynamicznej informacji
pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego na linii kolejowej E59 / Odcinek Poznań Wronki oraz Słonice
Szczecin Dąbie w związku z realizacją przez Zamawiającego podpisanej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy
z dnia 21.12.2018 r. numer 90/107/0381/18/Z/I (postępowanie PLK 9090/IRZR2/23201/08329/17/P) na realizację
zamówienia, pn. „Projekt i zabudowa urządzeń sterowania ruchem i sygnalizacji oraz urządzeń kolejowej sieci
telekomunikacyjnej na odcinku Poznań Główny – Wronki (LCS Poznań Główny III)” W RAMACH PROJEKTU CEF
„PRACE NA LINII KOLEJOWEJ E 59 na odcinku POZNAŃ GŁÓWNY – SZCZECIN DĄBIE”.

W ramach umowy WASKO S.A. wykona prace obejmujące:

– dostawę i uruchomienie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej,

– dostawę i uruchomienie systemu Monitoringu Wizyjnego,

– dostawę i uruchomienie Systemu Audio,

– wykonanie sieci LAN.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 21.302.138,00 zł netto (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta dwa
tysiące sto trzydzieści osiem złotych 00/100) tj. 26.201.629,74 zł brutto.
Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 31.12.2020.
WASKO S.A. licząc od daty wystawienia przez Inwestora Świadectwa Przejęcia, udzieli 72-u miesięcznej gwarancji.

W umowie przewidziano w szczególności następujące kary umowne:
– w razie niedotrzymania, któregokolwiek etapu określonego w Harmonogramie Rzeczowo- Finansowym (HRF) –
0,02% wartości netto etapu, którego dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki, jednak nie dłużej niż do 30 dnia zwłoki
Emitenta;

– jeżeli okres zwłoki w wykonaniu etapu przekraczać będzie 30 dni – 0,03% wartości netto etapu, którego dotyczy
zwłoka, za każdy kolejny dzień zwłoki począwszy od 31 dnia zwłoki;

– w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Emitenta, 10%
wynagrodzenia netto;

-Łączna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych na podstawie niniejszej Umowy nie może
przekroczyć 20% wynagrodzenia netto.

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość
zastrzeżonych w Umowie kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że
całkowita odpowiedzialność Podwykonawcy wobec Zamawiającego na mocy lub w związku z niniejszą Umową, w
tym z tytułu kar umownych, ograniczona jest do wysokości 100% całkowitego wynagrodzenia umownego netto.