Numer raportu: 01/2020

Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 07 stycznia
2020r. umowy z NASK Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na „Wdrożenie
Systemu OSS wraz ze świadczeniem usługi chmury obliczeniowej w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej” (Zamówienie).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Systemu OSS (System) zgodnie z przedstawionymi w
Umowie i SOPZ Fazami i uwarunkowaniami wdrożenia wraz z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury w postaci
usługi Chmury obliczeniowej wraz z uruchomieniem łącza i transmisją danych do wskazanego węzła OSE,
migracjami i przełączeniem usług z rozwiązania tymczasowego na rozwiązanie docelowe Zamawiającego oraz
wykonaniem integracji ze wskazanymi systemami Zamawiającego.

Wartość przedmiotu Umowy wynosi 15 961 712,46 zł brutto.

Umowa zostanie zrealizowana w ciągu 395 dni kalendarzowych od dnia jej podpisania.
Umowa obowiązuje do dnia upływu okresu Gwarancji, jednak nie dłużej niż do 31.12.2025 r..
WASKO S.A. w ramach przedmiotu umowy, z dniem podpisania pierwszego Protokołu Odbioru Wstępnego,
udzieli 5-o letniej gwarancji na System.

W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:

– 6 000 zł za każdy dzień opóźnienia we wdrożeniu Fazy 1 i Fazy 3

– 20 000 zł za każdy dzień opóźnienia we wdrożeniu Fazy 2.

– 30% wartości wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych. Odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia brutto Umowy

Podpisanie umowy jest wynikiem przystąpienia do procedury podpisania umowy z NASK Państwowy Instytut
Badawczy, w ramach postępowania prowadzonego na podstawie zasady konkurencyjności , o której mowa w
sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22
sierpnia 2019 r. z wyłączeniem sekcji 6.5.2. Wytycznych, oraz na podstawie Zaproszenia do udziału w
negocjacjach nr ZZ.2131.568.2019.TKI [OSE-S] [OSE-B] [OSE-D] [OSE2019], pod nazwą „Wdrożenie Systemu
OSS wraz ze świadczeniem usługi chmury obliczeniowej w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej”, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 38 z dnia 16.12.2019r.