Numer raportu: 23/2017

Informacja o podpisaniu umów wykonawczych

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 05.09.2017 trzech
umów wykonawczych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej (Zamawiający, PAŻP), których przedmiotem jest
zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie obiektów radiokomunikacyjnych (OR) wraz z
niezbędnymi urządzeniami i akcesoriami umożliwiającymi kompletną instalację, uruchomienie i eksploatację
obiektów w następujących lokalizacjach: Wrocław, Wyszków i Wągrowiec.

Wartość łączna umów wynosi 6,4 mln netto (7,8 mln brutto), a ich termin realizacji został ustalony na 5 miesięcy od
dnia ich podpisania (z wyłączeniem czasu na uzgodnienia projektów oraz oczekiwania na decyzje
administracyjne).

W ramach kontraktów WASKO S.A. zaprojektuje, wybuduje, wyposaży i uruchomi 3 obiekty radiokomunikacyjne,
w skład których wchodzić będą betonowe kontenery techniczne o podwojonej względem standardowej
powierzchni, 40 metrowe strunobetonowe wieże antenowe oraz najnowocześniejsza aparatura techniczna
i urządzenia radiokomunikacyjne.

Umowy przewidują okres gwarancji jakości i rękojmi za wady, który wynosi 120 miesięcy od dnia zakończenia ich
wykonania.
W kontrakcie przewidziano również kary umowne za opóźnienie w jego realizacji w stosunku do
zadeklarowanego terminu zakończenia jakiegokolwiek etapu umowy w wysokości 0,1 % ceny umowy za obiekt
za każdy dzień opóźnienia, jak też kary umowne związane z usunięciem wad w okresie gwarancji w wysokości
0,1% ceny umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonego od następnego dnia po upływie danego terminu.
Jednocześnie Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Spółki karą umowną w wysokości 20 % ceny umowy w
przypadku odstąpienia w całości lub w części lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.

Realizowany przez Spółkę projekt radiokomunikacyjny na podstawie podpisanej umowy jest elementem
modernizacji krytycznej infrastruktury radiokomunikacji lotniczej prowadzonej przez PAŻP.