Numer raportu: 31/2021

Informacja o podpisaniu umów podwykonawczych ze spółką zależną COIG S.A. oraz spółką zależną od COIG S.A. Logicsynergy sp. z o.o.

Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Wykonawca) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu
27 września 2021r. umów: ze spółką zależną COIG S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółką zależną od COIG S.A.
tj. Logicsynergy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Podwykonawcy) o podwykonawstwo w ramach projektu:
„Dostawa i wdrożenie Systemu BSS na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” realizowanego dla Naukowej i
Akademickiej Sieci Komputerowej- Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) .
Przedmiotem umów jest m.in.:

– dostawa i wdrożenie oprogramowania wraz z udzieleniem licencji w obszarze objętym zakresem
podwykonawczym, wyspecyfikowanym w Umowie,

– przeprowadzenie Instruktaży dla osób wskazanych przez Wykonawcę,

– przeprowadzenie testów Oprogramowania oraz dostarczenie Dokumentacji.

Łączna wartość zawartych umów wynosi 13.343.667,00 (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści trzy
tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) w tym:

a) wynagrodzenie COIG S.A. – 9.117.423,00 złotych netto (słownie: dziewięć milionów sto siedemnaście tysięcy
czterysta dwadzieścia trzy złotych 00/100),

b) wynagrodzenie Logicsysnergy Sp. z o.o – 4.226.244,00 złotych netto (słownie: cztery miliony dwieście
dwadzieścia sześć tysięcy dwieście czterdzieści cztery złotych 00/100).

Termin zakończenia prac został wyznaczony na dzień 31.12.2023r.

Na wykonany zakres prac Podwykonawcy udzielą WASKO S.A. 5 letniej gwarancji liczonej od daty 15.12.2021 r.

W umowach przewidziano m.in. następujące kary umowne:

a) za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy – 12.000 zł;

b) w przypadku niedotrzymania czasów poziomu świadczenia usług:

• 1200 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia dla wadliwości Zakresu podwykonawczego powodującej
Awarię Krytyczną,

• 800 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia dla wadliwości Zakresu podwykonawczego powodującej
Awarię Poważną,


• 400 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia dla wadliwości Zakresu podwykonawczego powodującej
Awarię Istotną,


• 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia dla wadliwości Zakresu Podwykonawczego powodującej
Awarię Podstawową;

c) w przypadku niedotrzymania Poziomu Dostępności Systemu Podwykonawca zapłaci Wykonawcy karę umowną
w wysokości 15.000 zł za każde obniżenie Poziomu Dostępności Systemu o każdy 1%.
Łącznie kary umowne nie mogą przekroczyć wysokości 40% łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto dla
każdej z Umów.

COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 93,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle
samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Logicsynergy sp. z o.o. jest spółką zależną od COIG S.A., w której COIG S.A. posiada 100 % udziału w kapitale
zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

O podpisaniu umowy z NASK – Państwowy Instytut Badawczy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 26/2021
z dnia 20.07.2021r.