Numer raportu: 10/2018

Informacja o podpisaniu istotnej umowy wykonawczej przez spółkę zależną od WASKO S.A. i odpowiedzialności Emitenta za realizację umowy

Zarząd WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 29 marca 2018 r. otrzymał informację od spółki zależnej SPC-1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: SPC-1) o podpisaniu przez Konsorcjum firm w składzie: Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Nokia), SPC-1, SPC-2 Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie oraz SPC-3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Konsorcjum) umowy ze Spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach Projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1 zamówienia” (Kontrakt). Przedmiotem kontraktu jest zaprojektowanie, dostawa i wykonanie wszystkich niezbędnych prac oraz robót budowlanych w celu wdrożenia na liniach kolejowych w Polsce sieci GSM-R jako dedykowanego dla kolei
systemu bezprzewodowej łączności cyfrowej.

Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość umowy podpisanej przez Konsorcjum, w skład którego wchodzi SPC-1, wynosi 2 268 mln zł netto, tj. 2 789 mln zł brutto, w tym wartość Prawa Opcji (Usługi w okresie pogwarancyjnym) w kwocie netto 118 mln PLN. Wysokość wynagrodzenia przypadającego na spółkę zależną Emitenta SPC-1 wynosi 501,5 mln zł netto (617 mln zł brutto).

Termin realizacji prac wynosi 62 miesiące od daty rozpoczęcia tj. następnego dnia po podpisaniu Kontraktu przez ostatnią ze Stron. Konsorcjum, w skład którego wchodzi spółka SPC-1 udzieli w ramach realizacji umowy, od zakończenia przedsięwzięcia u Zamawiającego, z tytułu rękojmi za wady, gwarancji na okres 60 miesięcy oraz gwarancji jakości na okres 60 miesięcy.

W ramach kontraktu SPC-1 zrealizuje w szczególności:
1. USŁUGI w zakresie części pasywnej projektowej i budowlanej dot. kanalizacji teletechnicznej liniowej wraz z odejściami zgodnie z zakresem wykonawstwa części I przetargu PKP PLK;

2. PRACE INSTALACYJNE w zakresie części pasywnej budowlanej kanalizacji teletechnicznej liniowej wraz z odejściami zgodnie z zakresem wykonawstwa części I przetargu PKP PLK;

3. PRACE KABLOWE w zakresie części pasywnej linii światłowodowej – kompletny tor optyczny zakończony na przełącznicy lub w złączu kablowym;
wraz z dostawą niezbędnych materiałów do budowy części pasywnej sieci światłowodowej.

Zabezpieczeniem wykonania umowy jest bankowa gwarancja należytego wykonania umowy oraz w zakresie wad i usterek z tytułu rękojmi i gwarancji jakości przedstawiona na 10% wartości Umowy z redukcją do 3% wartości Umowy w okresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9 z dnia 26.03.2018 r.

W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:

(a) za niewykonanie w terminie Etapu ilościowego – w wysokości 0,01% wartości Robót objętych Etapem ilościowym, za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki, chyba że Wykonawca był w zwłoce w realizacji poprzednich Etapów ilościowych – w takim przypadku podstawą do ustalenia wysokości kary umownej będzie suma wartości Robót i Urządzeń objętych tym Etapem ilościowym oraz suma wartości Robót i Urządzeń poprzednich Etapów ilościowych, w których nastąpiło opóźnienie.
Jeżeli Wykonawca wykona przedmiot Kontraktu w Czasie na Ukończenie, wówczas ustalona na podstawie pkt a) powyżej kara umowna będzie uchylona, z zastrzeżeniem postanowień zdania poprzedzającego oraz postanowień poniższych;

(b) za niewykonanie w terminie Etapu szczegółowego – w wysokości 0,05% wartości Robót objętych Etapem szczegółowym, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

(c) za niewykonanie w terminie Kamienia Milowego – w wysokości 0,05% wartości Robót objętych Kamieniem Milowym, za każdy dzień zwłoki;

(d) za złożenie wniosku o pozyskanie Dokumentów Wykonawcy po terminie 31 grudnia 2020 roku – w wysokości 30 000,00 PLN za każdy taki przypadek;

(e) za nieprzedstawienie i/lub rozpoczęcie Robót bez Programu Zapewnienia Jakości w umownym terminie i zakresie – w wysokości 150 000,00 PLN;

(f) za nieprzedłożenie lub przekroczenie terminu przedłożenia lub nieuwzględnienie uwag Inżyniera do Harmonogramu rzeczowo – finansowego albo brak jego aktualizacji w umownym terminie – w wysokości 10 000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

(g) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad określonego w Świadectwie Przejęcia – w wysokości 0,5% wartości brutto poszczególnych Robót, których wada dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

(h) za niedotrzymanie terminu usunięcia wady lub usterki uniemożliwiającej lub ograniczającej eksploatację linii kolejowej w Okresie Zgłaszania Wad lub usterek, w terminie wskazanym przez Zamawiającego – w wysokości 5 000,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;

(i) w przypadku konieczności stosowania sygnałów zastępczych (Sz) wynikających z wydłużonego czasu trwania Robót z winy Wykonawcy lub nieusunięcia w ciągu 24 godzin usterek z winy Wykonawcy w czynnych urządzeniach służących do prowadzenia ruchu kolejowego – w wysokości 50 000,00 PLN za każdą rozpoczętą dobę stosowania sygnałów zastępczych lub za każdą kolejną rozpoczętą dobę nieusunięcia usterek poza pierwszymi 24 godzinami;

(j) za powierzenie wykonania części przedmiotu Kontraktu, Podwykonawcom Robót bez zgody Zamawiającego, bądź też za nieprzedłożenie do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu Umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcą Robót (lub projektu jej zmiany) – w wysokości 200 000,00 PLN za każdy taki przypadek;

(k) za nieprzedstawienie Zamawiającemu w terminie wskazanym poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcą Robót lub dostaw lub usług lub jej zmiany bądź też za przedstawienie Umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcą Robót lub dostaw lub usług niezgodnej z umownymi postanowieniami – w wysokości 1 000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia lub za każdy przypadek przedłożenia niezgodnej Umowy o podwykonawstwo;

(l) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcą Robót lub dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty, w terminie 14 dni od daty wpływu do Wykonawcy pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego– w wysokości 10 000,00 PLN za każdy taki przypadek;

(m) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy Robót lub dostaw lub usług lub za nieterminową zapłatę lub brak zapłaty wynagrodzenia przez Podwykonawcę dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 50 000,00 PLN za każdy taki przypadek;

(n) w przypadku naprawy kabli teletechnicznych, kabli i urządzeń sterowania ruchem kolejowym przez osobę nieposiadających wymaganych uprawnień – w wysokości 50 000,00 PLN za każdy taki przypadek;

(o) z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 30 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Prawa Opcji;

(p) w przypadku niedokonania Modyfikacji Oprogramowania Licencjonowanego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ustalonej z Zamawiającym, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,005% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Prawa Opcji za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

(q) w przypadku niedokonania aktualizacji Oprogramowania na Nową Wersję Oprogramowania (Upgrade) w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ustalonej z Zamawiającym, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,015% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Prawa Opcji za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

(r) w przypadku niedostarczenia Części Zamiennych zwymiarowanych według Wymagań Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed Odbiorem Końcowym Robót lub Odbiorem Końcowym Odcinka, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,005% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Prawa Opcji za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

(s) w przypadku niedokonania przez Wykonawcę naprawy Urządzeń, dla których Wykonawca nie przedstawił listy Części Zamiennych w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,001% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Prawa Opcji za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

Kary umowne z tytułu tych samych zdarzeń nie podlegają kumulacji. Łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Prawa Opcji.

Emitent informuje, że w związku z zawartą umową Konsorcjum oraz zawartą pomiędzy Nokia a wspólnikami SPC-1 Sp. z o.o., SPC-2 Sp. z o.o. oraz SPC-3 Sp. z o.o., tj. Emitentem, POZBUD T&R S.A. oraz Herkules S.A umową partnerską Emitent zobowiązany jest do zapewnienia, że spółka zależna Emitenta SPC-1 będzie należycie wykonywać Kontrakt oraz ponosi odpowiedzialność za właściwe wypełnienie przez SPC-1 zobowiązań związanych z realizowanym przez SPC-1 zakresem rzeczowym prac. Jednocześnie Emitent będzie ponosić odpowiedzialność za szkodę, którą poniesie Nokia, jeśli spółka zależna Emitenta odmówi zaciągnięcia zobowiązania lub spełnienia świadczenia ciążącego na niej na podstawie Kontraktu. Jeżeli SPC-1 odmówi zaciągnięcia zobowiązania lub spełnienia świadczenia ciążącego na niej na podstawie Kontraktu, wskutek czego poniesie szkodę inny członek Konsorcjum, Emitent ponosi odpowiedzialność wobec członka Konsorcjum, który poniósł szkodę – w takim przypadku poszkodowany członek Konsorcjum może żądać bezpośrednio od Emitenta zapłaty odszkodowania. Podpisanie umowy jest wynikiem wybrania przez Zamawiającego oferty Konsorcjum firm: Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Nokia), SPC-1, SPC-2 Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie oraz SPC-3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym pod nazwą „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” przez firmę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37 z dnia 26.10.2017 r.