Numer raportu: 26/2019

Informacja o podpisaniu z Bankiem aneksu do Umowy Wieloproduktowej na odnawialny limit kredytowy

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2019r. pomiędzy Emitentem i spółkami zależnymi tj. COIG S.A., GABOS SOFTWARE sp. z o.o., Logic Synergy Sp. z o.o. oraz podmiotem powiązanym ENTE Sp. z o.o. a ING Bankiem Śląskim S.A. (Bank) z siedzibą w Katowicach został zawarty aneks do Umowy Wieloproduktowej na odnawialny limit kredytowy.

Na mocy aneksu Bank przedłużył Umowę Wieloproduktową do dnia 16 sierpnia 2020r. i podwyższył odnawialny limit kredytowy do wykorzystania z dotychczasowej kwoty 60.000.000 zł do kwoty 70.000.000,00 zł, słownie: siedemdziesiąt milionów złotych 00/100 w okresie od dnia 16.08.2019r. do dnia 16.08.2020r.W ramach Umowy poszczególne Spółki z Grupy Kapitałowej WASKO S.A. otrzymały następujące sublimity:WASKO S.A. – sublimit do maksymalnej kwoty w wysokości 57.000.000,00 mln zł, słownie: pięćdziesiąt siedem milionów złotych 00/100,COIG S.A. – sublimit do maksymalnej kwoty w wysokości 3.000.000,00 zł, słownie: trzy miliony złotych 00/100,GABOS SOFTWARE sp. z o.o. – sublimit do maksymalnej kwoty w wysokości 3.500.000,00 zł, słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100,LOGIC SYNERGY Sp. z o.o. – sublimit do maksymalnej kwoty w wysokości 500.000,00 zł, słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100.Zgodnie z Umową, kredyty obrotowe w rachunku bankowym są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w stosunku rocznym w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych powiększoną o marżę Banku.Strony ustaliły zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z postanowień Umowy Wieloproduktowej w następujących formach:– zastaw rejestrowy na zapasach,
– cesja wierzytelności z tytułu realizacji wskazanych kontraktów gospodarczych,
– weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi,
– hipoteki umowne ustanowione na trzech nieruchomościach stanowiących własność Emitenta.Strony umowy odpowiadają solidarnie za zobowiązania wynikające z kredytu odnawialnego.