Numer raportu: 24/2020

Informacja o podpisaniu z Bankiem aneksu do umowy wieloproduktowej na odnawialny limit kredytowy

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 10 sierpnia
2020 r. od przedstawicieli ING Bank Śląski S.A., o podpisaniu w dniu 07 sierpnia 2020r. pomiędzy Emitentem i
spółkami zależnymi tj. COIG S.A., GABOS SOFTWARE sp. z o.o., Logic Synergy Sp. z o.o. oraz podmiotem
powiązanym ENTE Sp. z o.o. a ING Bankiem Śląskim S.A. (Bank) z siedzibą w Katowicach aneksu do umowy
wieloproduktowej kredytu bankowego.

Na mocy aneksu Bank przedłużył umowę wieloproduktową do dnia 16 sierpnia 2021r. utrzymując dotychczasową
kwotę odnawialnego limitu kredytowego w kwocie 70.000.000,00 zł, słownie: siedemdziesiąt milionów złotych
00/100 w okresie od dnia 07.08.2020r. do dnia 16.08.2021r.

W ramach Umowy poszczególne Spółki z Grupy Kapitałowej WASKO S.A. otrzymały następujące sublimity:
WASKO S.A. – sublimit do maksymalnej kwoty w wysokości 57.000.000,00 mln zł, słownie: pięćdziesiąt siedem
milionów złotych 00/100.

COIG S.A. – sublimit do maksymalnej kwoty w wysokości 2 000 000,00 zł, słownie: dwa miliony złotych 00/100.

GABOS SOFTWARE sp. z o.o. – sublimit do maksymalnej kwoty w wysokości 5 000 000,00 zł, słownie: pięć
milionów złotych 00/100.

LOGIC SYNERGY Sp. z o.o. – sublimit do maksymalnej kwoty w wysokości 1.000.000,00 zł, słownie: milion
złotych 00/100.

Zgodnie z umową wieloproduktową kredyty obrotowe w rachunku bankowym są oprocentowane według zmiennej
stopy procentowej ustalonej przez Bank w stosunku rocznym w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych
depozytów międzybankowych powiększoną o marżę Banku.

Strony utrzymały zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z postanowień umowy wieloproduktowej w
następujących formach:

– Zastaw rejestrowy na zapasach,

– Cesja wierzytelności z tytułu realizacji wskazanych kontraktów gospodarczych,

– Weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi,

– Hipoteki umowne ustanowione na trzech nieruchomościach stanowiących własność Emitenta.

Strony umowy odpowiadają solidarnie za zobowiązania wynikające z Kredytu Odnawialnego.