Numer raportu: 06/2020

Informacja o podpisaniu aneksu do umowy ze spółką zależną FONON Sp. z o.o.

Zarząd WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację o
podpisaniu w dniu 16 kwietnia 2020r. Aneksu nr 1 do umowy ze spółką zależną FONON Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (dalej jako: Fonon) na generalne wykonawstwo w ramach Projektu „Budowa infrastruktury systemu
ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1
zamówienia” na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).
Na podstawie aneksu nr 1 do Umowy wprowadzone zostały w szczególności następujące zmiany do Umowy:

1) dostosowano zakres prac, za który odpowiada Spółka, do zakresu zdefiniowanego w Projekcie Wstępnym
przygotowanym przez Konsorcjum firm w składzie: Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (Nokia), Fonon, SPC-2 Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie oraz HERKULES INFRASTRUKTURA Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Konsorcjum),

2) zmianie uległ zakres prac, za który odpowiada Spółka poprzez rozszerzenie obowiązku kompleksowego
wykonania robót budowlanych o dostawę materiałów niezbędnych do ich wykonania,

3) dostosowano Harmonogram prac do aktualnego Harmonogramu zdefiniowanego Umową wraz z późniejszymi
aneksami,

4) zmianie uległy ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych rodzajów Robót (wraz z dostawą materiałów
niezbędnych do ich zrealizowania), z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wynagrodzenia należnego Spółce
(Zaakceptowana Kwota Kontraktowa) nie przekroczy kwoty 363.431.076,60 zł .

O podpisaniu Umowy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39 z dnia 09.11.2018r.

FONON sp. z o.o. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 100 % udziału w kapitale zakładowym oraz
tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników.