Numer raportu: 13/2020

Informacja o podpisaniu aneksu do umowy pożyczki z COIG S.A.

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 04 czerwca
2020r. z COIG S.A. (spółką zależną Emitenta ) z siedzibą w Katowicach aneksu do umowy pożyczki pieniężnej
(Umowa) która została udzielona Emitentowi w kwocie 10.000.000,00 (dziesięć milionów złotych) w dniu 07
sierpnia 2019.

Na mocy postanowień aneksu przedłużony został okres spłaty pożyczki do dnia 30 czerwca 2021r. oraz zmieniona
została stopa oprocentowania udzielonej pożyczki, która wynosić będzie 2,28% (WIBOR 3M + 2% marży) w skali
roku.

Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

O podpisaniu Umowy ze spółką zależną COIG S.A., Emitent informował w raporcie bieżącym nr 25/2019 z dnia 07
sierpnia 2019r.

COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 93,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle
samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.