Numer raportu: 32/2021

Informacja o podpisaniu aneksu do umowy z kontrahentem

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, informację otrzymaną w dniu 04 października
2021r. o podpisaniu aneksu do umowy na ” wykonanie robót elektrycznych w ramach inwestycji „Budowa drogi
ekspresowej Kraków-Rabka Zdrój na odcinku Naprawa-Skomielna Biała w km od ok. 721+170 do ok. 724+220
wraz z budową tunelu” zawartej pomiędzy konsorcjum firm w składzie: WASKO S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą
w Gliwicach oraz VOLTAR System Sp. z o.o. – konsorcjant z siedzibą w Tychach (zwanego dalej Wykonawcą), a
WEBUILD S.P.A. spółka akcyjna oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (dawniej: ASTALDI S.P.A. spółka
akcyjna oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie) (zwaną dalej Zamawiającym).

Zmianie uległ zakres prac realizowanych przez Wykonawcę w określonych poniżej zadaniach :

– wykonanie infrastruktury instalacji niskiego napięcia tunelu,

– wykonanie oświetlenia tunelu,

– budowa stacji transformatorowej st1 tunelu

– budowa stacji transformatorowej st2 tunelu.

W związku ze zmianą zakresu prac, zwiększona została wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy o
kwotę 1 764 304,16 zł netto (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta cztery złote
16/100) tj. 2 170 094,12 zł brutto (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote
12/100), z czego na Emitenta przypada kwota 894 327,50 zł netto, tj. 1 100 022,82 brutto.

Termin zakończenia realizacji prac wskazanych w aneksie do Umowy ustalony został na dzień 30.06.2022 r.
W pozostałym zakresie postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

O podpisaniu umowy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2020 z dnia 19 maja 2020r.