Numer raportu: 20/2020

Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu
30 czerwca 2020 roku podjęło Uchwałę nr 21 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.
Na mocy ww. uchwały zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości
1.823.750,00 zł pochodzącą z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 wynoszącego 4.416.144,72 zł (słownie:
cztery miliony czterysta szesnaście tysięcy sto czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt dwa grosze) na wypłatę
dywidendy, tj. kwotę 0,02 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 w
wysokości 2.592.394,72 zł – na kapitał zapasowy Spółki.

Zgodnie z podjętą uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki dniem dywidendy jest dzień 17 lipca 2020r.
Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 31 lipca 2020 r. Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje Spółki
w liczbie 91.187.500.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz.U.2018.757).