Numer raportu: 33/2019

Informacja o odstąpieniu od umowy podpisanej przez spółkę zależną COIG S.A. z Miastem Katowice

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 28 listopada 2019 r. od spółki zależnej COIG S.A. o odstąpieniu w całości przez Miasto Katowice (Zamawiający) od umowy na realizację zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach”, zawartej w dniu 04 października 2017 r. przez Miasto Katowice i Konsorcjum firm: COIG S.A. z siedzibą w Katowicach oraz VULCAN sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu
(Konsorcjum, Wykonawca).Wartość umowy wynosiła 19,5 mln zł netto (23,9 mln zł brutto) i mogła zostać powiększona o zakup przez
Zamawiającego dodatkowych licencji oraz o zlecenie dodatkowych usług polegających na rozszerzenia programu
o obsługę funkcjonalności.Przedmiot umowy obejmował dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP wspomagającego procesy biznesowe w Urzędzie Miasta Katowice oraz w ponad 200 jednostkach organizacyjnych miasta wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury sprzętowej.Jako przyczyny odstąpienia do umowy, Zamawiający wskazał:
– wykonywanie przedmiotu Umowy w sposób wadliwy i sprzeczny z umową poprzez nienależyte wykonanie części
produktów wchodzących w zakres przedmiotu umowy, odmowę wykonania kolejnych produktów oraz brak zmiany
sposobu wykonywania przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;– zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie części produktów wchodzących w zakres przedmiotu umowy i
brak usunięcia stanu zwłoki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;– odmowę spełnienia świadczenia przez Konsorcjum.
Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy w całości wpłynęło do COIG S.A. w dniu 27 listopada
2019 r.Zamawiający wezwał Konsorcjum do odbioru elementów świadczenia spełnionych przez Konsorcjum, zwrotu
części otrzymanej kwoty wynagrodzenia tj. kwoty 5 827 246,77 zł oraz zapłaty kwoty w wysokości 4 801 130,34 zł,
tytułem kary umownej stanowiącej równowartość 20% wynagrodzenia łącznego brutto z tytułu odstąpienia przez
którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum. Ponadto Zamawiający zastrzegł sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, w którym wartość rzeczywistej szkody po
stronie Zamawiającego przekroczy wartość naliczonej karu umownej
Stanowisko Zarządu COIG S.A.:W ocenie Wykonawcy otrzymane odstąpienie od umowy jest bezzasadne, tym samym Wykonawca uznaje je za
bezskuteczne. Wobec powyższego brak jest również podstaw do obciążenia Wykonawcy karą umowną, jak
również do żądania zwrotu zapłaconego wynagrodzenia. Wskazane przez Zamawiającego w treści odstąpienia
okoliczności są sprzeczne ze stanem faktycznym. Prace realizowane przez Wykonawcę były wykonywane należycie
i terminowo, a opóźnienia i wstrzymanie realizacji umowy do jakich doszło, powstały z wyłącznej winy
Zamawiającego, ze względu na brak wymaganego umową współdziałania oraz wielomiesięczne opóźnienia w
realizacji umowy ze strony Zamawiającego.
Zarząd Emitenta zaznacza, iż okoliczności opisane powyżej mogą wpłynąć na zmiany wartości szacunkowych
dotyczących wyceny przychodów z Umowy „Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach”,
które Emitent rozpoznał zgodnie z MSSF 15 w publikowanych dotychczas raportach okresowych. Rozpoznane
dotychczas aktywo z tytułu Umowy wynosi 6,8 mln zł.
O podpisaniu umowy Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 29/2017 z dnia 04.10.2017 r.W razie wystąpienia zdarzeń powodujących istotną zmianę stanu faktycznego lub prawnego opisanego w
powyższym komunikacie Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 93,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle
samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.