Numer raportu: 25/2017

Informacja o nabyciu udziałów

Zarząd WASKO S.A. (Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21 września 2017 roku Spółka nabyła od Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (Nokia) oraz od Nokia Solutions and Networks B.V. z siedzibą w Hadze łącznie 100% udziałów pod firmą „SPC-1” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: SPC-1).
Wartość transakcji nabycia udziałów wyniosła 5 tys. zł i była równa wartości nominalnej udziałów. Kapitał zakładowy SPC-1 wynosi 5 tys. zł.

Celem nabycia udziałów spółki SPC-1 jest przystąpienie Grupy Kapitałowej WASKO do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego projektu pod nazwą „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” (Zamówienie) ogłoszonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), którego przedmiotem jest zaprojektowanie, dostawa i wykonanie wszystkich niezbędnych prac oraz robót budowlanych w celu wdrożenia na liniach kolejowych w Polsce sieci GSM-R jako dedykowanego dla kolei systemu bezprzewodowej łączności cyfrowej.

SPC-1 jest podmiotem, który został zakwalifikowany przez Zamawiającego w ramach konsorcjum zawiązanego przez Nokia do dalszego etapu postępowania.