Numer raportu: 08/2020

Informacja dotycząca złożenia pozwu o zapłatę przeciwko Miastu Katowice z tytułu wykonania zamówienia publicznego pn. „Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach”.

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 25 maja 2020 r.
od spółki zależnej COIG S.A. (Wykonawca) o wysłaniu w dniu 22 maja 2020 r., przez pełnomocnika procesowego
COIG S.A., do Sądu Okręgowego w Katowicach pozwu przeciwko Miastu Katowice (Zamawiający) o zapłatę kwoty
18 178 404,93 PLN, na którą składają się kwoty:

1) 4 538 663,10 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 21.01.2020 r. do dnia zapłaty,
należnej tytułem wykonania etapu IV Umowy,

2) 13 639 741,83 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 19.03.2020 r. do dnia
zapłaty, za prace, które Powód gotowy był wykonać w ramach etapu V umowy.

Pozew złożony został w związku z bezzasadnym przerwaniem przez Zamawiającego w dniu 27.11.2019 r. realizacji
Umowy, co uniemożliwiło Wykonawcy wykonanie części etapu IV oraz etapów V i VI. Prace realizowane przez
Wykonawcę były wykonywane należycie i terminowo, a opóźnienia i wstrzymanie realizacji Umowy do jakich
doszło, powstały z wyłącznej winy Zamawiającego, ze względu na brak wymaganego Umową współdziałania oraz
wielomiesięczne opóźnienia w realizacji Umowy ze strony Zamawiającego. Przedmiot Umowy obejmował dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy
ERP wspomagającego procesy biznesowe w Urzędzie Miasta Katowice oraz w ponad 200 jednostkach
organizacyjnych miasta wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury sprzętowej. Wartość Umowy wynosiła 19,5 mln zł
netto (23,9 mln zł brutto) i mogła zostać powiększona o zakup przez Zamawiającego dodatkowych licencji oraz o
zlecenie dodatkowych usług polegających na rozszerzeniu systemu o obsługę dodatkowych funkcjonalności.

O odstąpieniu od umowy podpisanej przez spółkę zależną COIG S.A. z Miastem Katowice Emitent informował w
Raporcie Bieżącym nr 33/2019 z dnia 28.11.2019 r.
W razie wystąpienia zdarzeń powodujących istotną zmianę stanu faktycznego lub prawnego opisanego w
powyższym komunikacie Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 93,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle
samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.