Numer raportu: 05/2020

Informacja dot. wpływu epidemii koronowirusa na sytuację Emitenta i Grupy Kapitałowej

Zarząd WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Emitent) informuje, że w dniu 12 marca 2020 r. otrzymał informację od spółki zależnej FONON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Fonon) będącą członkiem Konsorcjum realizującym Umowę ze Spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach Projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” Część 1 – Wdrożenie systemu GSM-R (raport bieżący Nr 6/2018 z dnia 29.03.2018 r.) o otrzymaniu, w związku z ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) epidemią koronowirusa COVID-19, informacji z Biura Inżyniera Projektu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Informacja wskazuje, iż powyższa okoliczność może spowodować w szczególności opóźnienie w realizacji Robót na skutek zachorowań na większą skalę, ale i także na przerwanie łańcucha dostaw.

Jednocześnie Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do zalecenia UKNF z dnia 12 marca 2020 r. informuje, iż z uwagi na sytuację związaną z epidemią koronowirusa, zamknięciem żłobków, szkół i przedszkoli, zachwianiem ciągłości dostaw komponentów, a także w celu zmniejszenia ryzyka zachorowania wśród załogi, wprowadzone zostały ograniczenia sposobu świadczenia pracy przez pracowników.

W ocenie Zarządu sytuacja ta może rzutować na zmniejszenie przychodów, a w konsekwencji na sytuację finansową i wyniki finansowe zarówno Emitenta jak i Grupy Kapitałowej WASKO.
Emitent na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji i wpływ epidemii na działalność jego i Grupy Kapitałowej.

Informacja dotycząca wpływu koronowirusa na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej oraz sytuację i wyniki finansowe, po przeprowadzeniu stosownej analizy, zamieszczona zostanie w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok.

FONON sp. z o.o. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 100 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników.