Numer raportu: 43/2017

Emisja obligacji serii C

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 8 grudnia 2017 r. podjął uchwałę o emisji obligacji imiennych serii C. Zgodnie z podjętą przez Zarząd uchwałą WASKO S.A. wyemituje nie więcej niż 20 obligacji imiennych,
niezabezpieczonych, o wartości nominalnej 1 mln zł złotych każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 20 mln zł. Cena emisyjna będzie równa wartości nominalnej obligacji. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 3,5% w skali roku i zostaną wykupione przez Spółkę do dnia 31 grudnia 2020 roku. Wypłata odsetek będzie następować w okresach półrocznych w dniach: 30.06.2018r., 31.12.2018r., 30.06.2019r., 31.12.2019r., 30.06.2020r. oraz 31.12.2020r.. Spółka skieruje w okresie od 11 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 roku propozycję nabycia obligacji do nie więcej niż 5 podmiotów. Warunkiem dojścia emisji do skutku jest objęcie co najmniej jednej obligacji.
Wartość zobowiązań WASKO S.A. na dzień 30 września 2017 roku wynosiła 41,3 mln zł przy czym 39,4 mln zł stanowiły zobowiązania krótkoterminowe. W wyniku emisji obligacji nie są spodziewane znaczące zmiany w strukturze zobowiązań WASKO S.A. Emisja obligacji przeznaczona jest na bieżące finansowanie długoterminowych kontraktów infrastrukturalnych.
Zarząd WASKO S.A. informuje również, że w wyniku emisji obligacji nie nastąpi zmiana zdolności Spółki do wywiązywania się z zobowiązań.

Emisja imiennych obligacji spółki WASKO S.A. serii C w drodze propozycji nabycia skierowanej do potencjalnych obligatariuszy nie stanowi publicznego proponowania nabycia w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. O wyniku subskrypcji obligacji i dojściu emisji do skutku Spółka poinformuje w osobnym komunikacie.