Numer raportu: 12/2015

Emisja obligacji serii B o wartości 20 mln zł.

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 23 czerwca 2015 roku podjął uchwałę o emisji obligacji imiennych serii B. Zgodnie z podjętą przez Zarząd uchwałą, WASKO S.A. wyemituje nie więcej niż 20 obligacji imiennych, niezabezpieczonych, o wartości nominalnej 1 mln zł złotych każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 20 mln zł. Cena emisyjna będzie równa wartości nominalnej obligacji. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 3,5% w skali roku i zostaną wykupione przez Spółkę do dnia 30 czerwca 2016 roku. Wypłata odsetek będzie następować w dniach: 31.12.2015 r., 30.06.2016 r.. Spółka skieruje w okresie od 24 czerwca do 29 czerwca 2015 roku propozycję nabycia obligacji do nie więcej niż 20 podmiotów. Warunkiem dojścia emisji do skutku jest objęcie co najmniej jednej obligacji.

Wartość zobowiązań WASKO S.A. na dzień 31 marca 2015 roku wynosiła 167,3 mln zł przy czym 144,8 mln zł stanowiły zobowiązania krótkoterminowe. W wyniku emisji obligacji nie są spodziewane znaczące zmiany w strukturze zobowiązań WASKO S.A.

Celem emisji obligacji serii B jest dokonanie spłaty emisji obligacji serii A przed terminem wykupu oraz obniżenie kosztów finansowych poprzez zmniejszenie oprocentowania obligacji o 0,5 punktu procentowego w skali roku.
Zarząd WASKO S.A. informuje również, że w wyniku emisji obligacji nie nastąpi zmiana zdolności Spółki do wywiązywania się z zobowiązań.

Emisja imiennych obligacji spółki WASKO S.A. serii B w drodze propozycji nabycia skierowanej do potencjalnych obligatariuszy nie stanowi publicznego proponowania nabycia w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

O wyniku subskrypcji obligacji i dojściu emisji do skutku Spółka poinformuje w osobnym komunikacie.