Numer raportu: 13/2014

Emisja obligacji imiennych o wartości 20 mln zł

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 21 sierpnia zdecydował o emisji obligacji imiennych serii A.

Zgodnie z podjętą przez Zarząd decyzją WASKO S.A. wyemituje nie więcej niż 20 obligacji imiennych, niezabezpieczonych, o wartości nominalnej 1 mln zł złotych każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 20 mln zł. Cena emisyjna będzie równa wartości nominalnej obligacji. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 4% w skali roku i zostaną wykupione przez Spółkę do dnia 1 września 2016 roku. Wypłata odsetek będzie następować w okresach półrocznych w dniach: 28.02.2015, 31.08.2015, 29.02.2016 i 01.09.2016. Spółka skieruje w okresie od 25 sierpnia do 29 sierpnia 2014 roku propozycję nabycia obligacji do nie więcej niż 20 podmiotów. Warunkiem dojścia emisji do skutku jest objęcie co najmniej jednej obligacji.

Wartość zobowiązań WASKO S.A. na dzień 31 marca 2014 roku wynosiła 146,9 mln zł przy czym 120,2 mln zł stanowiły zobowiązania krótkoterminowe. W wyniku emisji obligacji nie są spodziewane znaczące zmiany w strukturze zobowiązań WASKO S.A.

Emisja obligacji umożliwi spłatę obecnych zobowiązań kredytowych w ramach limitów kredytowych posiadanych przez Spółkę w rachunkach bieżących oraz umożliwi spłatę części wielocelowej linii kredytowej na finansowanie kilku długoterminowych kontraktów.

Zarząd WASKO S.A. informuje również, że w wyniku emisji obligacji nie nastąpi zmiana zdolności Spółki do wywiązywania się z zobowiązań.

Emisja imiennych obligacji spółki WASKO S.A. serii A w drodze propozycji nabycia skierowanej do potencjalnych obligatariuszy nie stanowi publicznego proponowania nabycia w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

O wyniku subskrypcji obligacji i dojściu emisji do skutku Spółka poinformuje w osobnym komunikacie.