Numer raportu: 26/2012

COIG S.A. w Grupie Kapitałowej WASKO S.A. – przekazanie akcji Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa S.A.,

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 20 września 2012 roku Ministerstwo Skarbu Państwa przekazało 85% akcji COIG S.A. na rzecz WASKO S.A. Transakcja ta była ostatnim etapem procesu prywatyzacji Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa S.A. z siedzibą w Katowicach oraz konsekwencją umowy jaką w dniu 5 czerwca 2012 roku WASKO S.A. podpisało ze Skarbem Państwa Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z którą WASKO S.A zobowiązało się do zakupu 459 000 akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 10,00 zł za jedną akcję, stanowiących łącznie 85% kapitału zakładowego COIG S.A. pod warunkiem uzyskania Zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgoda ta została wydana dnia 17 sierpnia 2012 roku. Cena jednej akcji wyniosła 153,00 zł, co oznacza wartość całego pakietu na poziomie 70,2 mln zł. Transakcja została sfinansowana ze środków własnych WASKO S.A. oraz ze środków uzyskanych z linii kredytowej.

Zarząd WASKO S.A. podjął decyzję o nabyciu akcji Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa S.A. ze względu na komplementarny charakter działalności nabywanego podmiotu i Grupy Kapitałowej WASKO S.A oraz ze względu na możliwość dostępu do nowych rynków charakteryzujących się wysokimi barierami wejścia. W ocenie Zarządów obu Spółek możliwe do uzyskania efekty synergii działalności obu podmiotów są ogromne, a najbliższym celem, jaki stawia przed sobą Grupa Kapitałowa, jest zwiększenie skonsolidowanych przychodów i zysków ze sprzedaży produktów i usług w sektorze przemysłowym. Włączenie COIG S.A. do Grupy Kapitałowej WASKO wzmacnia pozycję konkurencyjną, zwiększa jej potencjał i istotnie poszerza kompetencje. Dzięki temu Grupa będzie mogła zaoferować nowe, kompleksowe rozwiązania w zakresie produktów i usług dla coraz bardziej wymagających klientów.

COIG S.A. z siedzibą w Katowicach jest wiodącym dostawcą kompleksowych, dedykowanych rozwiązań informatycznych, wspomagających procesy zarządzania w przedsiębiorstwach przemysłu wydobywczego oraz w innych przedsiębiorstwach przemysłowych, jak również świadczy zaawansowane usługi outsourcingowe. Spółka ta jest również producentem oprogramowania dla sektora publicznego, w szczególności dla jednostek samorządu terytorialnego, wspomagającego całość procesów administracyjnych, w tym także finansowych, realizowanych w jednostkach administracji samorządowej. COIG S.A. dostarcza także rozwiązania wykorzystywane w jednostkach działających w sektorze ochrony zdrowia.

Przejęcie COIG S.A. ma charakter inwestycji długoterminowej. WASKO S.A. na mocy podpisanej umowy z Ministerstwem Skarbu Państwa jest zobowiązane do utrzymania własności nabytych akcji przez okres co najmniej trzech lat, do kontynuowania i rozwoju działalności przejętej Spółki, do niezbywania przez okres jednego roku rzeczowych aktywów trwałych oraz do niegłosowania na walnym zgromadzeniu wypłaty dywidendy przez okres dwóch lat.

Zawarta w niniejszym raporcie informacja o cenie nabycia akcji COIG S.A. jest równocześnie uzupełnieniem raportu bieżącego nr 14/2012 z 5 czerwca 2012 roku.