Numer raportu: 6/2009

Aktualizacja informacji o datach przekazywania raportów okresowych w roku 2009

Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uaktualnioną informację o datach przekazywania raportów okresowych w roku 2009.

 

Rozszerzone, skonsolidowane raporty kwartalne zostaną przekazane do publicznej wiadomości w następujących terminach: za I kwartał 2009 roku – dnia 11 maja 2009 r., a za III kwartał 2009 roku – dnia 09 listopada 2009 r.

 

Raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2008 zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 14 kwietnia 2009 r.

 

Rozszerzony, skonsolidowany raport za I półrocze 2009 r.  zostanie opublikowany dnia 31 sierpnia 2009 r.