Numer raportu: 9/2007

Powołanie Pana Wiesława Rozłuckiego do Rady NadzorczejWASKOS.A.

Zgodnie z §5 ust 1. pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku –
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd WASKO S.A. informuje o powołaniu z dniem 6 lutego 2007 roku Pana Wiesława Rozłuckiego w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A.  oraz przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat nowego Członka Rady Nadzorczej.

Wiesław Rozłucki – ma 59 lat, od roku 1970 jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej (SGPiS) w Warszawie. W roku 1977 obronił pracę doktorską w dziedzinie geografii ekonomicznej w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie, a w latach 1979 -1980 studiował w ramach udzielonego przez British Council stypendium w London School of Economics w Wielkiej Brytanii. W roku 2003 zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa organizowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa, w 2004 roku ukończył z wynikiem pozytywnym organizowany przez Institute of International Finance, Inc  oraz  International Institute for Management Development, IMD kurs Corporate Governance Program for Bank Directors and Executives w   Lozannie w Szwajcarii. Od października 2006 r. Pan Wiesław Rozłucki jest profesorem wizytującym w „Olympus” Szkole Wyższej im. Romualda Kudlińskiego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:

W latach 1973 – 1979 Pan Wiesław Rozłucki był pracownikiem naukowym w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN;  w okresie 1978 – 1989 pełnil funkcję adiunkta, a od 1984 do 1990 roku był Sekretarzem Polskiego Komitetu Unii Geograficznej. W okresie od 1990 do 1993 roku pełnił wiele funkcji w administracji rządowej, był Doradcą Ministra Finansów w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych, następnie Dyrektorem Departamentu Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, od 1991 do 1993 roku był Doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych, od 1991 do 1994 roku członkiem Komisji Papierów Wartościowych oraz członkiem Rady ds. Rozwoju Gospodarczego przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej.

Od 1991 r. do 2006 r. pan Wiesław Rozłucki był Prezesem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A., a od 1994 do 2006 r. członek Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w tym od roku 2001 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej KDPW S.A.

Ponadto Pan Wiesław Rozłucki pełnił następujące funkcje:
1991 – 1994, członek Rady Nadzorczej Gliwickiej Spółki Węglowej S.A.,
1990 – 1998, członek Rady Nadzorczej Centrum Bankowo-Finansowego S.A.,
2001 – 2003, członek Rady Nadzorczej Centrum Giełdowego S.A.,
2001 – 2002, członek Rady Nadzorczej XTrade,
2006 – do chwili obecnej, członek Rady Nadzorczej PKN Orlen,
2006 – do chwili obecnej, członek Rady Nadzorczej MCI Management S.A.,
2006 – do chwili obecnej, członek Rady Nadzorczej TP S.A.,

1995 – 2002, Przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego Rozwoju Systemu Giełdowego,
2002 – 2003 oraz 2005 – 2006 Przewodniczący Porozumienia dla Rozwoju Rynku Kapitałowego,
1997 – 2005  członek Rady Nadzorczej Fundacji „ Wiedzieć Jak”,
1997 – 2003 członek Rady Nadzorczej Fundacji Rozwoju Standardów Rynku Kapitałowego,
2004 – 2006 członek Rady Rynku Kapitałowego powołanej przy Ministrze Finansów.

2002 – do chwili obecnej, członek Rady Nadzorczej Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego,
2003 – do chwili obecnej, członek Rady Fundacji im. Lesława A. Pagi,
2001 – do chwili obecnej, członek Komitetu Dobrych Praktyk w ramach Forum Corporate Governance,
2005 – 2006 przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Polski Instytut Dyrektorów, do chwili obecnej pozostaje przewodniczącym Rady Programowej tejże Fundacji, 1994 – 2006, członek Komitetu Roboczego Międzynarodowej Federacji Giełd Federacji Papierów Wartościowych,
1999 – 2006, członek Komitetu Roboczego Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE), w tym od 2005 do 2006 Wiceprzewodniczący Komitetu Roboczego i członek Rady Wykonawczej FESE,
2004 – 2006, członek grupy konsultacyjnej przy Komitecie Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych CESR,
2003 – do chwili obecnej, Przewodniczący Rady Programowej Harvard Business Review Polska.

W 1995 roku Pan Wiesław Rozłucki został odznaczony odznaczeniem francuskim L’Ordre National du Merite, a w roku 2000 Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Pan Wiesław Rozłucki nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, ani też nie zasiada w organach konkurencyjnego w stosunku do WASKO S.A. podmiotu. Wiesław Rozłucki nie posiada akcji WASKO S.A., nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewyplacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Wiesław Rozłucki nie jest w żaden sposób – poza pełnioną funkcją w Radzie Nadzorczej Spółki – powiązany z WASKO S.A.