Numer raportu: 9/2006

Stanowisko Zarządu HOGA.PL S.A. dotyczące ogłoszonego wezwania do sprzedaży akcji Spółki

Zgodnie z Art. 80. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd HOGA.PL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości swoje stanowisko dotyczące ogłoszonego przez Pana Wojciecha Wajdę wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

 

Wojciech Wajda jest znaczącym akcjonariuszem HOGA.PL S.A. posiadającym (wraz z kontrolowaną przez siebie WASKO S.A) łącznie 51,07% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy HOGA.PL S.A. Pan Wojciech Wajda wraz z WASKO S.A. od roku 2001 pozostaje największym akcjonariuszem i strategicznym inwestorem Spółki, dzięki jego zaangażowaniu możliwe było utrzymywanie szybkiego tempa rozwoju i wzrostu HOGA.PL S.A. Ogłoszone w dniu 6 marca br. wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji HOGA.PL S.A. w kontekście podjętej niedawno decyzji o zamiarze połączenia WASKO S.A. i HOGA.PL S.A. (obie spółki są kontrolowane przez W. Wajdę) w opinii Zarządu leży w interesie Spółki, i nie wpłynie na poziom zatrudnienia i miejsce prowadzonej przez HOGA.PL S.A. działalności. Zarząd HOGA.PL S.A. stoi na stanowisku, iż zwiększenie zaangażowania Pana Wojciecha Wajdy w kapitale zakładowym HOGA.PL S.A. w pozytywny sposób wpłynie na proces łączenia WASKO S.A. i HOGA.PL S.A.

 

Odnosząc się do ceny ogłoszonej w wezwaniu do sprzedaży akcji Spółki – Zarząd HOGA.PL S.A. uważa, iż proponowaną kwotę 5 zł za jedną akcję Spółki można uznać za godziwą. Zgodnie z ogłoszoną w wezwaniu ceną wartość HOGA.PL S.A. to 20 mln zł i w ocenie Zarządu suma ta odzwierciedla rzeczywistą wartość Firmy na dzień ogłoszenia wezwania, czego potwierdzeniem jest również (pomijając ostatnie rozchwianie notowań akcji) wycena dokonywana przez inwestorów na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Cena ta ponadto zawiera w sobie 25% premię w stosunku do ceny jednej akcji HOGA.PL S.A. przyjętej w ogłoszonym i złożonym do Sądu planie połączenia.