Numer raportu: 7/2006

Zgloszenie Planu połączenia HOGA.PL S.A. i WASKO S.A. do Sądu Rejonowego w Gliwicach

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. informuje, że w dniu 28 lutego 2006 roku dokonano zgłoszenia Planu połączenia HOGA.PL S.A. i WASKO S.A. w X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Gliwicach. Rownocześnie Zarządy obu łączących się spółek złożyły wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania złożonego planu połączenia.