Numer raportu: 63/2006

Uchwała KDPW ws. rejestracji akcji serii E

 

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu wczorajszym powziął informację, iż na podstawie uchwały Zarządu KDPW S.A. nr 743/06, z dnia 27 grudnia 2006r., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 87.187.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki WASKO S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda i nadać im kod PLHOGA000074, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Rejestracja ww. akcji nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez WASKO S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.