Numer raportu: 5/2007

Zbycie akcji własnych WASKO S.A.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że na sesji giełdowej w dniu 19 stycznia 2007 roku Spółka dokonała sprzedaży w transakcji pakietowej 166.367 akcji własnych WASKO S.A. stanowiących 0,18% kapitału zakładowego Spółki, po cenie 6,00 zł za 1 akcję.

Intencją dokonania opisanej wyżej transakcji jest docelowe zbycie wszystkich posiadanych przez Spółkę akcji własnych, których stała się właścicielem w wyniku połączenia HOGA.PL S.A. i WASKO S.A. w dniu 4 grudnia 2006 roku. Dodatkową przyczyną zbycia akcji jest chęć poprawienia płynności (free float) walorów Spółki w obrocie giełdowym.

W chwili obecnej w posiadaniu WASKO S.A. znajduje się jeszcze 628.600 wyemitowanych przez Spółkę akcji, co stanowi 0,69% kapitału zakładowego. Intencją Zarządu Spółki jest zbywanie wszystkich akcji własnych w taki sposób, aby nie miało to wpływu na kształtowanie się kursu w notowaniach ciągłych, stąd decyzja o sprzedaży akcji w transakcji pakietowej.