Numer raportu: 51/2007

Podpisanie z TP S.A. umów o łącznej wartości 24,7 mln zł.

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 28 grudnia 2007r. Spółka podpisała z Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie dwie umowy o łącznej wartości 24,7 mln zł. Na mocy podpisanych umów WASKO S.A. udzieli TP S.A. nieograniczonej licencji na korzystanie z systemu kolekcji danych własnego autorstwa oraz udzieli licencji na jego modyfikację. Ponadto WASKO S.A. zapewni 3-letni serwis gwarancyjny. System informatyczny, którego dotyczy zawarta umowa, jest wykorzystywany do pozyskiwania, standaryzacji i przechowywania danych bilingowych operatora telekomunikacyjnego oraz wspiera procesy rozliczeń, w tym rozliczeń międzyoperatorskich.

 

Umowy przewidują zapłatę kar umownych, z których główne to: 15% wartości umów w przypadku naruszeń postanowień o poufności oraz 25% wartości umów w przypadku niezawarcia z winy WASKO S.A. umów na serwis pogwarancyjny.

 

Podpisanie wymienionych umów oznacza dla Spółki dalsze zacieśnienie współpracy z TP S.A. m.in. w zakresie prowadzenia przez WASKO S.A. prac rozwojowych oraz świadczenia usług asysty technicznej i usług serwisowych.

 

Jako kryterium uznania podpisanych umów za znaczące uznano wartość kapitałów własnych, które na dzień 30 września 2007 roku wynosiły 127 871 tys. zł.

 

Zarząd WASKO S.A. informuje również, że w wyniku podpisania opisanych wyżej umów – zmianie (podwyższeniu) ulegnie prognoza wyników WASKO S.A. za rok 2007. Nowa prognoza po dokonaniu stosownych wyliczeń i korekt zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w pierwszym tygodniu stycznia 2008 roku.