Numer raportu: 50/2006

Uchwały podjęte na NWZA w dniu 27.10.2006 r.

 

Zgodnie z § 39 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 października 2006 roku.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A działając na podstawie Art.385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §23 ust.2 Statutu Spółki powołuje Pana Piotra Dudka w skład Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A działając na podstawie Art.385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §23 ust.2 Statutu Spółki powołuje Pana Andrzeja Gdulę w skład Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A działając na podstawie Art.385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §23 ust.2 Statutu Spółki powołuje Pana Mariana Urbańczyka w skład Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A działając na podstawie Art.392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki:
a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z tytułu pełnienia funkcji, przyznaje się miesięczne wynagrodzenie w wysokości 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
b) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z tytułu pełnienia funkcji, przyznaje się miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5 tysięcy zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych),
c) Członkowi Rady Nadzorczej, z tytułu pełnienia funkcji, przyznaje się miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania rejestracji połączenia HOGA.PL S.A. z WASKO S.A.