Numer raportu: 48/2007

Podpisanie znaczącej umowy z Zakładem Prefabrykacji Gospodarstwo Pomocnicze przy ZK w Białymstoku

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 15 listopada 2007r. podpisana została ramowa umowa pomiędzy WASKO S.A. oraz Zakładem Prefabrykacji Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Karnym w Białymstoku.

Na mocy podpisanej umowy (i przyszłych zamówień publicznych, realizowanych w okresie obowiązywania umowy ramowej) WASKO S.A. świadczyć będzie na rzecz Zakładu Prefabrykacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Zakładzie Karnym w Białymstoku dostawy sprzętu informatycznego, oprogramowania i usług towarzyszących oraz wykonawstwo prac instalacyjnych w zależności od bieżących potrzeb.

Łączna wartość wszystkich dostaw i świadczonych usług realizowanych na mocy podpisanej umowy ramowej( i możliwych do uzyskania zamówień) może osiągnąć wartość 40 000 000 zł. (czterdzieści milionów złotych ) netto.

Zakres i wysokość kar umownych przewidzianych w umowie ramowej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania konkretnego zamówienia zostaną określone w konkretnej umowie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza WASKO S.A. ze wszystkich tytułów (w tym z kontraktu jak i deliktu), w trakcie obowiązywania umowy ramowej jak i po jej ustaniu jest dodatkowo ograniczona do wysokości 50 % równowartości sumy wynagrodzenia WASKO S.A., otrzymanego w wyniku podpisania poszczególnych umów w sprawie zamówień publicznych w okresie obowiązywania niniejszej umowy ramowej.

Umowa niniejsza obowiązuje przez okres 36 miesięcy począwszy od dnia jej zawarcia.

Jako kryterium uznania podpisanej umowy za znaczącą uznano wartość kapitałów własnych WASKO S.A., które na koniec III kwartału 2007 r. wynosiły 127 870 tys. zł.