Numer raportu: 48/2006

Projekty uchwał NWZA HOGA.PL S.A. zwołanego na dzień 27 października 2006 r.

 

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 oraz § 97 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 27 października 2006 r.

Uchwała nr … (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A.

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A działając na podstawie Art.385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §23 ust.2 Statutu Spółki odwołuje/powołuje Pana/Panią ………………………. ze składu/w skład Rady Nadzorczej.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr … (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A działając na podstawie Art.392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki:

a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się miesięczne wynagrodzenie w wysokości ……… zł brutto (słownie: …………………….zł),
b) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się miesięczne wynagrodzenie w wysokości ……… zł brutto (słownie: …………………….zł),
c) Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się miesięczne wynagrodzenie w wysokości ……… zł brutto (słownie: …………………….zł),

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania rejestracji połączenia HOGA.PL S.A. z WASKO S.A.