Numer raportu: 47/2006

Memorandum Informacyjne

 

Zarząd HOGA.PL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż realizując uchwałę nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie połączenia spółek HOGA.PL Spółka Akcyjna oraz WASKO Spółka Akcyjna, w dniu 18 października 2006 roku Spółka złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego Memorandum Informacyjne.

Memorandum Informacyjne zostało sporządzone w związku z emisją połączeniową 87.187.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, skierowanej do Akcjonariuszy WASKO S.A. oraz w związku z wprowadzeniem akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.